hits

Budsjettdebatt: Et mer bærekraftig velferdssamfunn!

I går var det budsjettdebatt om kapitlene under arbeids- og sosialkomiteen. Her er mitt hovedinnlegg:

President,

Gjennom generasjoner har vi sammen bygget et velferdssamfunn vi kan være stolte av. Vi har gode velferdstjenester, små forskjeller, høyt utdanningsnivå og mange i arbeid. En rekke ganger de siste årene har Norge blitt kåret til verdens beste land å bo i. I år rykket vi også frem til førsteplass på listen over verdens lykkeligste land, selv om deler av valgkampen kunne gi inntrykk av det motsatte.

Vi sier gjerne at det å bli født i Norge er litt som å vinne i Lotto. Det er mulig det. Vi er heldige vi som vokser opp i Norge, men grunnen til at det norske samfunnet har blitt som det har blitt har lite med flaks å gjøre. Det skyldes først og fremst kloke og ansvarlige politiske avgjørelser, og det er et stort ansvar å forvalte denne arven. 

Vi lever i en tid, president, der veldig mye er i endring. For hvert år som går blir vi flere pensjonister per person i yrkesaktiv alder. Dette skjer samtidig som avkastningen fra oljeformuen blir mindre. Behovet for å få ned utslipp av skadelige klimagasser blir større. Og i tillegg utfordrer ny teknologi oss på nye måter i et stadig hurtigere tempo.

Det er måten vi møter disse utfordringene på, som vil avgjøre om vi klarer å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, også for de generasjonene som kommer etter oss.

Statsministeren sier at politikk handler mennesker, ikke milliarder. Det er jeg enig i, men det er også slik at god politikk for mennesker gjerne krever sine milliarder. 

Og de budsjettkapitlene vi diskuterer i denne saken har ganske avgjørende betydning for hvor mange milliarder vi har til disposisjon på fremtidige budsjetter. Skal vi klare å finansiere fremtidens velferdsordninger, er det avgjørende at vi lykkes med å øke yrkesdeltakelsen og arbeidsinnsatsen i befolkningen og redusere stønadsavhengighet. 

Vår evne til å hjelpe de som trenger det mest i velferds-Norge, vil i økende grad avhenge av at alle som kan jobbe er i arbeid. Derfor er det gledelig, president, at utviklingen på veldig mange områder nå går i riktig retning.

Antall sysselsatte øker. Det siste året har det blitt mer enn 30 000 flere sysselsatte. Og i Nasjonalbudsjettet for 2018 er det anslått at sysselsettingen vil fortsette å øke etter hvert som aktiviteten i økonomien tar seg videre opp. 

Arbeidsledigheten er på vei ned. Det viser tall fra både Statistisk sentralbyrå og NAV. I september 2017 var AKU-ledigheten 4 prosent, ned fra en topp på 5 prosent i fjor høst. Og nye tall fra NAV viser at ledigheten har fortsatt å falle i oktober og november.

Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som mottar en livsoppholdsytelse var i 2016 på sitt laveste nivå siden 1992. Og mens antallet ungdom som verken var i arbeid eller utdanning økte dramatisk under forrige regjering, fra 47.000 i 2008 til 70.000 i 2013, så har det nå stabilisert seg. Andelen har stått stille på 7 prosent siden regjeringsskiftet, og det på tross av oljeprisfallet og den omstillingen av norsk økonomi som vi er inne i.

Jeg mener, president, at dette er et godt budsjett for økonomisk vekst, flere i arbeid og mer bærekraftige velferdsordninger. 

Vi fortsetter arbeidet med å gjøre ytelser mer arbeidsrettet. Vi styrker ungdomsinnsatsen i NAV, slik at unge ledige raskt får nødvendig hjelp til å komme i utdanning og arbeid. Og vi styrker flere ordninger på hjelpemiddelområdet, slik at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad skal kunne delta på lik linje med andre i dagliglivet og i utdanning og arbeid.

Så kommer vi i denne debatten til å få mange innlegg fra opposisjonen, som viser til noen millioner fler her og der på ulike poster. Da tror jeg det er verdt å ta i betraktning at de er finansiert ved å påføre norske arbeidsplasser en skattebyrde på minimum 8 milliarder, hvis vi begynner budrunden med Arbeiderpartiets budsjett. 

Det er ingen god løsning på jobbskaping. Selv verdens beste arbeidsmarkedstiltak vil ikke lykkes med å gi noen en jobb som ikke finnes.

Sysselsetting og utenforskap - hvem har høyest troverdighet?

Under debattene om statsbudsjettet ser Ap nostalgisk tilbake til den rødgrønne regjeringen, men vi finner ikke mye inspirasjon her når det gjelder å redusere utenforskapet og få flere nordmenn ut i jobb. Ap henger igjen i fortiden når de skal beskrive utfordringene og løsningene for dagens arbeidsmarked.

Få ting har historisk sett vært viktigere for politiske partier i Norge enn troverdigheten på å skape arbeidsplasser. Tradisjonelt har sysselsetting vært Arbeiderpartiets paradegren, med svært stor troverdighet på dette saksfeltet.

Slik sett må det ha vært vanskelig for dem å svelge at Høyre nå er det partiet i Norge som har størst troverdighet på sysselsetting. Det er det imidlertid en god grunn til. (Bildet: Viser hvilket av partiene velgerne har mest tillit til når det gjelder sysselsetting i velgerundersøkelsen)

Arbeiderpartiet er glad i å vise til Jens Stoltenbergs gamle retoriske poeng om at «Vi har skapt 360 000 arbeidsplasser. 2 av 3 i privat sektor». Både Jonas Gahr Støre, Trond Giske og andre viser titt og ofte til dette poenget i ulike debatter. Senest viste Trond Giske til dette i finansdebatten der han nærmest struttet av nostalgi for den rødgrønne regjeringens fortreffelighet.

Det medfører riktighet at det ble skapt omtrent så mange arbeidsplasser under de rødgrønnes regjeringsperiode. Fra 3. kvartal 2005 til 2. kvartal i 2013 økte antall sysselsatte personer i Norge med 354.500 personer. Det er ikke så rart. Oljeprisen var skyhøy, det var høy aktivitet og lønnsfest i alle oljerelaterte næringer. 

Det Stoltenberg imidlertid unnlot å nevne da, og som Støre og Giske klokelig tier stille om nå, er hvem som fikk disse jobbene. For blant nordmenn gikk ikke sysselsettingen opp. Hele sysselsettingsveksten denne perioden tilfalt utenlandsk arbeidskraft.

Det er ikke mine ord, men budskapet til LOs tidligere sjeføkonom, Stein Reegård. Han fortalte også at det spesielt er ungdom og yngre menn som har blitt presset ut av arbeidsmarkedet med denne politikken. 

Derfor er det interessant at Trond Giske under finansdebatten brukte ungdom som står uten arbeid eller utdanning som et vitnesbyrd om denne regjeringens angivelig manglende innsats. «70.000 unge under 30 år står utenfor arbeid og utdanning», uttalte Giske.

Ja, la oss se litt på dette tallet. Når var det denne veksten virkelig begynte. Jo, det var i 2008 da antallet unge som sto helt utenfor arbeid eller utdanning var nede i 47.000, så vokste det tallet til 70.000 i løpet av fem år. Så det spørsmålet Giske burde stilt seg er følgende: Hvordan var det mulig å skape 360.000 arbeidsplasser, samtidig som 23.000 flere unge falt utenfor?

Realiteten er at vi arvet en økonomi med lavere vekst og økende arbeidsledighet. I tillegg har denne regjeringen opplevd et historisk oljeprisfall hvor 50.000 jobber forsvant. Likevel har ikke antall unge utenfor arbeidslivet økt i særlig grad de siste årene.

Det er flere grunner til det. Vi har satset målrettet på å gi unge en sjanse å iverksette en ny nasjonal ungdomsinnsats i 2017. Denne ble styrket med 70 millioner på neste års budsjett. Altså med totalt 100 millioner kroner i budsjettet for 2018.

Vi har også innført en generell adgang til midlertidige ansettelser som gjør at flere ungdommer som ellers ville hatt problemer med å få en sjanse innenfor arbeidslivet og stått med to føtter innenfor, nå får i hvert fall en fot innenfor og en mulighet til å vise hva de er god for.

Samtidig handler det om å stille krav som forhindrer lediggang, passivitet og frafall. 

Derfor har vi innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, slik at unge mennesker som kan jobbe får et meningsfullt tilbud og kommer seg ut i arbeid eller utdanning.

Og vi har innført en fraværsgrense som så langt har sørget for at det udokumenterte fraværet i videregående skole har stupt med mer enn 40 prosent for dager og 25 prosent for timer.

Det er selvfølgelig mye jobb som gjenstår, og målet må jo være at antallet unge uten arbeid eller utdanning begynner å gå nedover, ikke at det holder seg stabilt. Tallenes tale viser imidlertid tydelig at vi har lite inspirasjon å hente fra den rødgrønne når det gjelder å redusere utenforskapet.

Under de rødgrønne lykkes man med å tilføre bedriftene tiltrengt arbeidskraft fra utlandet, men økonomien ble mer oljeavhengig og utenforskapet vokste. Det er det motsatte av det vi trenger nå.

Nå handler det først og fremst om å få flere av de som står utenfor til å få en fot innenfor. Å få flere til å bidra til statsbudsjettet og færre til å være en post på statsbudsjettet.

Om regionreform, dommedag og det å møte seg selv i døren

I dag debatterte Stortinget forslag fra Senterpartiet om å reversere regionreformen. Eller, hvis man skal tro en del av innleggene, så var det noe i nærheten av dommedag som sto på sakskartet i dag. Det er nemlig sjelden man opplever en debatt hvor det flommer over av så mange indignerte innlegg med virkelig kraftige ord og uttrykk, som i debattene om kommunereform og regionreform.

I den sammenheng er det verdt å se litt på hva mange av disse som var mest indignert i dag har ment om regionreform tidligere. Det gjorde jeg i mitt innlegg, som du kan lese under her:

President,

I Glåmdalen 26. oktober 2005 kunne vi lese følgende, og jeg siterer:

«Det var rene forlovelsesfesten på Lillehammer da fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok å inngå ekteskap og bli til Region Innlandet innen 2010.»

De observante vil legge merke til at dette tidspunktet er like etter regjeringsskiftet i 2005 og den rødgrønne regjeringen hadde tiltrådt. Da var det entusiastisk stemning i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV for en regionreform.

«Regionreformen er en storstilet demokratireform, intet mindre», uttalte daværende kommunalminister og leder i Senterpartiet, Åslaug Haga.

Det mest spennende eksempelet synes jeg likevel er et leserinnlegg i Aftenposten den 9. mars 2006, med tittelen: "Sterke regioner for fremtiden». 

Jeg har lyst til å lese noen utdrag fra denne artikkelen:

«I dag er den politiske legitimiteten i mange fylkeskommuner lav, samtidig som innbyggerne er godt fornøyde med oppgavene som blir utført. Gjennom å samordne flere oppgaver på regionalt nivå kan vi videreutvikle kvaliteten på tjenestene, bidra til bedre samlet ressursbruk og styrke legitimiteten.»

Og litt senere i den samme teksten:

«Det er mange som har synspunkter på hvordan vi best skal utforme nye, sterke og robuste regioner. Rådslaget vårt inviterer alle engasjerte mennesker til å delta i en bred demokratisk debatt rundt den viktigste demokratireformen i Norge på lenge!»

Dette høres jo ut som noe statsråd Jan Tore Sanner kunne sagt, ja, Sanner ville nok vært litt mer nøktern enn dette, men teksten er ikke skrevet av Sanner. Dette er faktisk en felleskronikk fra nettopp Trygve Slagsvold Vedum og Dag Terje Andersen.

Derfor var det spennende å høre et ganske oppgitt innlegg fra representanten Slagsvold Vedum i stad. «Reformen ingen er for» gjentok han. Like indignert var representanten Dag Terje Andersen som hadde innlegg etter Vedum.

Det sies at man blir klokere med årene, men jeg tror jeg liker 2006-versjonen av Vedum og Andersen bedre enn dagens. Ja, det fantes faktisk en tid hvor representanten Vedum ikke bare var entusiastisk tilhenger av fylkessammenslåing, ja, han var til og med pioner for det utskjelte ordet robust. 

Så vet vi alle historien. De rødgrønnes regionreform strandet.

Men derfor må det jo være ekstra gledelig at vi i dag kan sørge for forlovelsesfesten på Lillehammer i 2005 endelig resulterer i et ekteskap. 12 år er mer enn nok. Og ikke minst er det gledelig at representanten Vedum omsider kan få sitt ønske om robuste regioner oppfylt.

En offensiv distriktspolitikk

President,

For Høyre handler distriktspolitikk om å skape et best mulig grunnlag for vekst og verdiskaping over hele landet. Om å legge til rette for lokalsamfunn med skaperkraft og vekstkraft.

Er det en ting vi vet så er det at samfunnet vårt er i kontinuerlig endring, enten vi politikere liker det eller ikke. Å stritte imot endringer fører ikke til at samfunnet forblir sånn som det er i dag.

Det medfører kun at vår evne til å tilpasse oss de endringene som skjer blir mindre, for ikke å si vår mulighet til å utnytte endringene til det positive.

I mange politiske debatter denne høsten har man nærmest kunnet få inntrykk av at det mest distriktsvennlige en kan gjøre i Norge er ikke å ville endre noe. Det er jeg sterkt uenig i.

I motsetning til Senterpartiet tror ikke jeg det er slik at modernisering og utvikling er bypolitikk, mens stillstand er distriktspolitikk. Nei, jeg mener tvert imot at evne og vilje til omstilling er forutsetningen for å lykkes med distriktspolitikken.

Det er god distriktspolitikk når vi erstatter husleie til et tomt lensmannskontor med operativt politi ute blant folk.

Det er god distriktspolitikk når vi binder by og land sammen ved å investere mer i vei og jernbane enn noen har gjort før oss.

Det er god distriktspolitikk når vi nå tar lokaldemokratiets side i de fleste saker der det er innsigelse på lokale planer.

Det er god distriktspolitikk når vi bygger sterkere distriktskommuner, med fagmiljøer det er mer attraktivt å søke jobb i og som leverer bedre tjenester til innbyggerne.

President,

Utviklingen de siste årene viser at distriktspolitikken under borgerlig styre har vært vellykket.

Ledigheten er lav i samtlige distriktsfylker. I Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms har den ikke vært lavere siden før finanskrisen, i 2008.

Inntektsutviklingen til bøndene er styrket, og det legges ned færre gårdsbruk enn sist Sp satt i regjering. Responstiden i politiet er styrket og oppklaringsprosenten er økt.

Lønnsomheten i næringslivet er bedret. Reiselivet har hatt rekordvekst tre år på rad og 2016 var det beste året innen skogbruk siden 1989.

President,

Distriktspolitikk handler ikke om å tviholde på gårsdagens løsninger og strukturer. Det handler om å se mulighetene.

Den viktigste utfordringen for distriktene er store avstander. Derfor gjennomfører vi tidenes satsing på samferdsel. Det betyr nye muligheter i distrikts-Norge når avstandene mellom folk reduseres og varer og tjenester kommer fortere frem dit de skal.

Det betyr nye muligheter for bedriftene når vi kutter i skatter og kostnader for små og mellomstore bedrifter.

Det betyr nye muligheter for lokalsamfunn når vi erstatter Nei-politikk overfor kommuner som vil utnytte lokale naturressurser med Ja-politikk.

Dette mener jeg er en mye mer offensiv politikk, president, ja en mye bedre distriktspolitikk, enn å stritte imot alle endringer.

(Innlegg under trontaledebatten 11.10.2017)

Slå ring om det lokale skogeierskapet!

Historien om den norske skogen er en historie om lokale grunneiere som har forvaltet skogen godt i generasjoner. Å kalle en styrking av driftsgrunnlaget til grunneiere i norske lokalsamfunn for «salg av Norge» er en oppsiktsvekkende nedrakking av det lokale skogeierskapet.

(Her sammen med Henrik Castberg som er fjerde generasjons skogeier i Eidskog.)

Skogen i Norge er i hovedsak i privat eie. Hele 77 prosent av produktivt skogareal i Norge eies av private. Det er folk som er til stedet i lokalsamfunnet, som legger igjen skattepenger lokalt, som skaper arbeidsplasser, sørger for bosetting i distriktene og næringsvirksomhet. Det er rett slett et viktig grunnlag for vekst og aktivitet i mange lokalsamfunn.

Da staten kjøpte Borregaard Skoger i 2010 tilegnet de seg 1,1 millioner dekar skog. Det ble derfor satt som et vilkår at staten samtidig skulle selge seg ned i eksisterende eiendom. I 2011 avgjorde den rødgrønne regjeringen at Statskog skulle selge unna 750.000 dekar, og i 2012 startet det som ble beskrevet som det "største statlige eiendomssalget i Norge i moderne tid". Da var Trygve Slagsvold Vedum landbruksminister.

«Her har skogeiere en unik sjanse til å styrke driftsgrunnlaget. Dette er god rødgrønn politikk. Flere og flere ser verdien av å eie skog, og salget kan også styrke grunnlaget for den enkelte grunneier til å drive videre med skog, jakt og fiske», sa Vedum den gangen. Jeg var enig med Vedum den gangen, og mener fortsatt det samme. Det Vedum kalte god rødgrønn politikk i 2012 har imidlertid blitt et skremselsbilde for Arbeiderpartiet kun fem år senere.

I disse dager reiser Knut Storberget land og strand rundt med en «nei til salg av Norge»-kampanje. I tabloide ordelag langer han ut mot den politikken som hans egen regjering satte i gang. Skogsalget som Vedum satte i gang, og som denne regjeringen nå iverksetter, er plutselig blitt til en skremselskampanje fra Arbeiderpartiet. Og Vedum holder helt kjeft mens Storberget rakker ned på politikken han selv satte i gang.

En som derimot ikke klarer å holde kjeft lenger er Sps ordfører i Trysil, Erik Sletten, som i forrige uke gikk hardt ut mot Storberget og Aps skremselskampanje. "Måten staten driver skogen på i dag, verken videreutvikler skogbruket eller skaper noen som helst lokal verdiskapning, snarere tvert imot", sa Sletten til Østlendingen og la til at "dersom Statskog hadde eid områdene i Trysilfjellet, hadde det aldri vært noen turistnæring i Trysil. Til det er staten som eier altfor lite opptatt av utvikling" og oppfordret til å fortsette skogsalget for distriktenes skyld.

Det er rene ord for penga, og det stemmer også godt overens med de tilbakemeldingene jeg får fra folk der Statskog driver. Mange er svært lite fornøyd med Statskogs avvirkningsstrategi og forteller om en fullstendig rovdrift på skogen som ingen private ville gjort. I tillegg er Statskog helt fjerne for lokalbefolkningen og legger ikke igjen noe verdiskaping lokalt. Så hvor kommer denne ideen Ap tydeligvis har fått for seg, at Statskog er en så eksemplarisk skogeier?

Det er positivt å styrke det lokale skogeierskapet. Av skogeiendommene vi har solgt så langt er 80 % av kjøperne bosatt i kommunen eller i nabokommunen til den kommunen eiendommen ligger i. Det er helt i tråd med hensikten da salget ble satt i gang. Så hva mener Vedum i dag? Er han plutselig blitt mot å styrke driftsgrunnlaget for skogeiere i Norge? Er ikke grunneiere i Hedmark en del av Norge? Eller er det bare så viktig å komme i regjering at en ambisiøs politikk for skogen kan ofres for å gi Ap noen retoriske poenger i valgkampen?

Jeg vet i hvert fall hva jeg står for. Jeg mener vi burde sette pris på det lokale skogeierskapet og ønske velkommen alle som vil investere i skogen. Problemet i Norge er ikke at vi har for lite skog. Tvert imot. Vi har alt for mye gammel skog som råtner på rot. Økt og mer effektiv avvirkning av skog er bra både for AS Norge og for klimaregnskapet.

Derfor har vi mer enn doblet investeringene i skogsbilveier denne perioden. Vi har kommet med et eget flaskehalsprogram for fylkesveinettet som særskilt skal treffe flaskehalser for tømmertransporten. Vi legger bedre til rette for treindustriinvesteringer. Og med godstiltak for Innlandet på til sammen 6,5 milliarder i nye tømmerterminaler, krysningsspor og elektrifisering av jernbanen legger vi til rette for det som kan bli et nytt industrieventyr.

Den satsingen vil jeg fortsette med. I tillegg er det mye vi kan gjøre for å utnytte skogen enda bedre som klimatiltak, ved for eksempel mer planting og gjødsling av skog, bruk av biokull og mer bruk av tre i bygninger og konstruksjoner for å nevne noe.

Vi har store ambisjoner for skognæringa, og i motsetning til Knut Storberget og Ap så mener jeg at det lokale skogeierskapet er en styrke for alt dette, ikke en trussel.

Norge på sitt beste!

Norge på sitt beste!

Tale til Unge Høyres Sommerleir

Hove leir, 3. august 2017

Kjære alle sammen,

Dette er hva vi ønsker for samfunnet. Et samfunn bygget på frihet, mangfold og toleranse. Et samfunn der du kan være hvem du vil, elske den du vil og tro på hvem du vil.

Et samfunn der vi heier på alle dem som står opp tidlig om morgenen for å skape Norge på sitt beste. De som satser alt for å oppnå drømmen om å starte en bedrift, skape arbeidsplasser og gjøre Norge til verdens beste land å bo i. Alle lærerne som drar på videreutdanning og kommer tilbake til klasserommet med ny motivasjon og nye metoder for å lære bort enda mer, enda bedre.

Det er de frivillige som melder seg som besøksvenn for mennesker som sitter alene i hverdagen. Og det er politiet som holder gatene våre trygge om kvelden.

Norge på sitt beste er et samfunn der det er lov å lykkes, men der det også er lov å feile. Et samfunn der vi både heier på de som gjør det bra og hjelper de som trenger det. Et samfunn der vi har valgfrihet til å leve våre liv.

Og ikke minst er Norge på sitt beste et samfunn med Høyre i regjering, og Erna - som - statsminister!

#

Kjære alle sammen, velkommen til det fineste Unge Høyre gjør. Velkommen til høydepunktet for hele sommeren! Velkommen til sommerleir i Norges beste, politiske ungdomsorganisasjon!

Sommerleiren er stedet hvor vi samler Unge Høyre-folk fra hele landet, og vi har aldri vært flere enn vi er i år! Her kan du bli kjent med folk fra Bærum til Bardufoss, fra Kristiansand til Kløfta, fra Tønsberg til Tana og det er jo et spennende kulturelt prosjekt.

Men så er det sånn når ulike kulturer møtes at det er noen ting man skal være litt forsiktig med, og for dere som er her for første gang tenkte jeg å gi noen tips om hva man absolutt ikke bør si:

Hvis du møter noen fra Østfold, så kan du egentlig si det meste, men IKKE gjør narr av Harry-handel, Rune Rudberg og campingvogn. Det er mest sannsynlig akkurat det ferien deres har handlet om.

Hvis du møter en fra Telemark, ikke si ?Hvor er Telemark??, selv om du mest sannsynlig lurer på hvor det er.

Hvis du møter noen fra Akershus: Ikke si at russetiden ikke er det viktigste de kommer til å gjøre hele livet sitt. Og ikke si at van også er helt innafor.

Hvis du møter noen fra Hedmark: Ikke si at du elsker ulv. 

Og hvis du møter noen fra Bergen, rygg sakte bakover, snu deg og løp og de vil ikke merke det før de er ferdig med å snakke. 

#

For akkurat fire år siden sto vi her, spente før en valgkamp som skulle endre norsk politisk historie. Vi hadde et mål for øyet. Vi skulle vinne valget og få Erna valgt som statsminister.

Nå står vi her igjen. Den politiske situasjonen i år er mer spennende, men også enda viktigere. Aldri før har det vært viktigere med et sterkt Høyre enn nå. Aldri før har det vært viktigere med en statsminister som evner å ta ansvar.

Og alternativet til Høyre er usikkert.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har brukt den siste tiden på Vestlandet, der de har forsøkt å forklare hva alternativet til dagens regjering skal være. Det startet først med at Støre inviterte Venstre til samarbeid, noe Venstre takket pent nei til. Forståelig nok. 

Deretter gikk han til media og fortalte at han åpnet for et samarbeid med Rødt?! Partiet som mener at det er SÅ forferdelig å leve i det fredeligste hjørnet av kloden, i verdens rikeste land, at de vil ha revolusjon. Og så, bare noen dager etter at Støre åpnet for samarbeid med en forholdsvis ung marxist, kan det se ut som han har gått til andre siden og hentet inspirasjon fra en forholdsvis gammel narsissist. 

Med rød caps på hodet stilte Støre villig opp i Dagbladet og fortalte om iveren etter å melde Norge ut av klimapakten med EU. Jeg vet ikke helt, men det minner om noen.

Han vil altså melde seg ut av klimapakten med EU, fordi han skjønner at hans vei til regjeringsmakt avhenger av Norges mest innbitte motstander av det europeiske prosjektet og forpliktende internasjonalt samarbeid.

Og dette utspillet kommer kort tid etter at Støre forsøkte å sammenligne seg selv med Frankrikes nye president, en mann som først og fremst er kjent for å ha meldt seg ut av Frankrikes Arbeiderparti og startet et eget parti som er tuftet på nettopp en positiv holdning til det europeiske prosjektet og forpliktende internasjonalt samarbeid.

Støre vil sitte i regjering med et parti som vil subsidiere bensin og diesel, men så vil han også ha samarbeid med et parti som vil forby reklame for bensin og diesel.

Han leder et parti som først var mot fraværsgrensa, deretter sikret flertall på Stortinget for fraværsgrensa, men som nå går til valg på å skrote fraværsgrensa, men erstatte den med en slags fraværsgrense likevel.

Han går frem og tilbake mellom å være sosialist, bonde, for oljenæringen, mot oljenæringen, glad i ny teknologi, redd for ny teknologi, for kommunereform og mot kommunereform.

Å følge med på Støre er litt som det var å følge med på Skam. 

Hver gang du sjekker så kommer det en ny oppdatering. 

Torsdag morgen: Regjeringen bruker for LITE oljepenger. 
Torsdag kveld: Regjeringen bruker for MYE oljepenger.

Dette er faktisk et ekte eksempel.

Det er bare en vesentlig forskjell. Jeg skulle gjerne hatt mye mere Skam, men veldig - mye - mindre Jonas Gahr Støre, og folkens, jeg vet hvem som kan fikse det siste. Hun er Statsminister og heter Erna Solberg.

#

Kjære alle sammen. 

I dag er det bare 39 dager igjen til valget. Det er bare litt over en måned igjen til vi skal avgjøre om Norges statsminister de neste fire årene skal hete Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre.

Det er noen få uker til vi får vite om dette bare blir enda en borgerlig regjering som fikk en periode, eller om dette blir den første gjenvalgte Høyre-regjeringen siden 80-tallet.

Det kommer til å bli masse hard jobbing. Når vi våkner opp dagen etter valget så skal vi være dødsslitne alle sammen, for vi har alle muligheter til å være med på noe historisk.

Jeg hører av og til folk si at det ikke betyr så mye hva du stemmer. At det egentlig ikke er så stor forskjell på om det er en rød eller blå regjering.

Da sier jeg:

-    Si det til eleven som nå opplever at helsesøster er på skolen, der han før møtte et stengt kontor.

-    Si det til funksjonshemmede som har fått rett til brukerstyrt personlig assistent, og nå kan velge selv når de skal stå opp, legge seg eller besøke venner, at det ikke betyr noe.

-    Si det til rusavhengige som nå har fått kortet ned ventetiden på behandling med 26 dager. 

-    Si det til yrkesfageleven som nå får lærlingplass fordi det har blitt mer lønnsomt å ansette lærlinger.
 
-    Eller si det til en helt vanlig norsk familie, som nå sitter igjen med 8000 kroner mer i året etter at skatter og avgifter er betalt.

Det betød noe at vi fikk en borgerlig regjering i 2013, og det betyr noe om vi får en fortsatt borgerlig regjering de neste fire årene.

#

Venstresiden sier at dette valget handler om å ta kampen for et varmere samfunn. Det er jeg helt enig i.

For snart to år siden ble den første personen behandlet gjennom fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg betyr at mennesker som sliter med noe, enten det er rusavhengighet, depresjon eller bare et ødelagt kne som trenger operasjon, kan få velge det tilbudet som passer dem best, på det offentliges regning.

Fra å være passive klienter i en offentlig kø og vente på et tilbud noen andre har bestemt for dem, gjør denne reformen at mennesker som sliter får muligheten til å ta kontroll over sitt eget liv og sin egen situasjon.

Og det er dette venstresiden aldri har skjønt! Valgfrihet handler ikke bare om å ha to eller flere alternativer på et papir som man kan velge mellom. Det handler om muligheten til å ta kontroll over sitt eget liv. Det handler om ansvarsfølelse, selvrespekt og verdighet. 

Valgfrihet handler om at mennesker skal slippe å være kasteballer i et system som ikke tar hensyn til deres behov, og i stedet få sette seg i førersetet av sitt eget liv, og bestemme hvilke tilbud som passer best for dem selv.

Tenk på hva det gjør med et menneske, som sliter med for eksempel rusproblemer eller spiseforstyrrelser? I stedet for å sitte i en kø og vente på å få nok et tilbud de ikke vet om fungerer, så kan de si: Dette er det veivalget jeg velger å ta, her har jeg troen på at jeg kan bli frisk.

I disse dager er Jonas Gahr Støre på valgkamp-turné. Jeg har noen forslag til steder han burde besøke:

Han kan begynne med et besøk hos Vestfoldkirurgene, sette seg ned med en far som får behandling for ryggsmerter og forklare hvorfor han i stedet burde vært sengeliggende et par uker til i påvente av plass på et offentlig sykehus.

Så kan han fortsette med et besøk hos rusklinikken Phoenix Haga, og fortelle gutten i 20-årene, som har slitt med rusproblemer hele ungdomstiden, men som nå har begynt å få livsgnisten tilbake, at det beste for han er å bli revet ut av det fellesskapet som er I FERD MED å gjøre han frisk.

Til slutt kan han ta turen innom Capio Anoreksisenter i Fredrikstad, dra innom rommet til hun som valgte å få behandlingen der, i nærheten av familie og venner, og fortelle henne hvorfor det er så innmari rettferdig å sende henne 10 mil vekk fra de to barna sine for å stirre inn i veggen på et alenerom på Ullevål Sykehus.

Kjære alle sammen,

Vi kommer til å få høre mye rart fra venstresiden denne valgkampen, men jeg har en beskjed til Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken og resten av sosialistene:

Vi kommer ikke til å la oss belære om hvordan vi skaper et varmere samfunn. Ikke et eneste minutt! Ikke et eneste sekund!

#

De neste ukene kommer vi til å få høre mye om at Arbeiderpartiet vil ha en ny retning for Norge. 

Det er nå 80.000 færre som står i helsekø enn da vi tok over. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.

Antallet nye studentboliger i året er mer enn doblet. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.

Vi ansetter flere hundre nye i skolehelsetjenesten hvert år. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.

Vi gir nesten fire ganger så mange lærere etter- og videreutdanning som den forrige regjeringen. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.

Og hva tror dere Arbeiderpartiet sier nå som arbeidsledigheten går ned, klimagassutslippene går ned og veksten i økonomien går opp? Jo, de sier at vi trenger en ny retning for Norge.

Kjære alle sammen. 

Det som skal gå opp, det går opp.

Og det som skal gå ned, det går ned.

Vi trenger ingen ny retning for Norge!

Vi trenger ikke flere byråkrater og færre politifolk.

Vi trenger ikke økte klimautslipp og færre klimatiltak.

Vi trenger ikke mer helsekø og mindre valgfrihet.

Vi trenger ikke flere skatter og mindre verdiskaping.

Det vi trenger er Norge på sitt beste og fire nye år med Erna som statsminister.

#

En av de viktigste grunnene til at jeg er med i Høyre er at vi er det partiet som kombinerer personlig ansvar med sosialt ansvar.

Jeg er uenig med dem som sier at vi kun er vår egen lykkes smed, men jeg er også uenig med dem som sier at hver og en av oss ikke har et ansvar for å gjøre det beste for oss selv og samfunnet rundt oss.

Det går ofte et skille i norsk politikk mellom de som helst vil skylde på «samfunnet» for alle dårlige valg eller problemer, og de som tør å si at noen ganger har man også et ansvar selv. Den siste tiden synes jeg vi har sett et godt eksempel på det i skolepolitikken. Ja, vi må snakke om denne fraværsgrensa. 

Det er nemlig noen som mener at hvis elever kommer for sent til timen, så er det utelukkende læreren sin feil, fordi han eller hun ikke har sørget for at elevene gleder seg nok til at de kommer tidsnok.

Som mener at hvis elever ikke dukker opp på skolen i det hele tatt så er det skolen sin feil, fordi de ikke har gjort skolehverdagen engasjerende nok.

Som mener at hvis noen, av ulike grunner, sliter litt med motivasjonen, så er det beste å bare gi opp, si: vær hjemme du, også vente på at det går over av seg selv. Og vet dere hva?

Jeg er stolt av å være med i et parti som sier at dette er tøys!

#

For det er mulig å mene at vi som samfunn har et ansvar for å lage en best mulig skole, samtidig som vi også mener at elever har et ansvar for å møte opp på skolen.

Unge Høyre vi er nemlig for å gjøre skolen mer engasjerende. Derfor bruker vi milliarder på etter og videreutdanning for å sørge for at elevene har de beste og mest motiverte lærerne.

Vi skjønner at skoledagen ikke er like enkel hvis du våkner opp hver dag med en dårlig følelse i magen. Derfor har vi gjennomført tidenes største løft for skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom, sånn at alle som trenger noen å snakke med skal få hjelp.

Men det hjelper jo ingen å si at det ikke er så farlig om du møter opp på skolen eller ikke.
 
Jeg er stolt av å være med i et parti som tør å stå for saker vi mener er riktig, selv om det ikke alltid er de aller kuleste eller de mest populære.

Jeg er stolt av å være med i et parti som ikke alltid tar minste motstands vei, og peker på alt mulig annet rundt som årsaken til et problem, og aldri på hver enkelt.

Og jeg er stolt av å være med i et parti som skjønner at sosialt ansvar ofte handler om å stille noen krav og gjøre folk i stand til å ta bedre ansvar for seg selv.

Jeg har nemlig aldri kjøpt venstresidens idé om at det å IKKE stille krav er det varmeste, mest nestekjærlige, du kan gjøre mot et menneske. Tvert imot. Jeg tror det er en dårlig, usosial og ødeleggende politikk.

Jeg tror ikke det er noen som meldte seg inn i Unge Høyre fordi de synes karakterer er det kuleste i verden.

Jeg tror ikke det er noen som meldte seg inn i Unge Høyre fordi de synes eksamen er det kuleste i verden.

Jeg tror det er veldig få som har meldt seg inn i Unge Høyre fordi de oppriktig gleder seg til alle prøver og hver eneste undervisningstime hver eneste dag.

Men jeg tror det er veldig mange som meldte seg inn i Unge Høyre, fordi de vil være med i et parti som skjønner at hard jobbing er viktig selv om det ikke alltid er gøy. Som skjønner at det noen ganger er litt kjedelig å lære seg noe nytt, men at det likevel er nødvendig.

Som skjønner at ikke selve lykken og meningen med livet er noe som kommer svevende inn på et forgylt sølvfat fra AS Staten Norge.

#

Av og til er det lurt for oss alle å lytte til politikere på motsatt side av skalaen, og jeg skal innrømme at jeg noen ganger savner Arbeiderpartifolk av den litt gamle skolen.

Og derfor finner jeg ikke en bedre avslutning på dette poenget enn ved å sitere en nylig avdød hedersmann fra Arbeiderpartiet, nemlig Jørgen Kosmo, som i et intervju med avisen Finnmarken uttalte følgende. Og beklager til dere fra Nord-Norge, men dette kan bare ikke sies på østlandsdialekt:

"Ærlig talt, ærlig talt. Samfunnet skal da ikke spa alt opp i ræva på deg. Noe må en jo gjøre selv også."

#

Kjære alle sammen,
 
Vi har fått til ekstremt mye bra, men vi skal ikke vinne dette valget fordi vi er stolte av alt vi har gjort. Vi skal vinne dette valget fordi vi har de største ambisjonene fremover for et Norge på sitt beste.

Og Norge er på sitt beste når pasienten settes foran systemet, når vi utvider valgfriheten og gir folk raskere behandling.

Norge er på sitt beste når vi skaper flere trygge arbeidsplasser, når flere unge får prøve seg i arbeidslivet og når skattene på norske arbeidsplasser fortsetter å gå ned!

Norge er på sitt beste når alle elever får tilpasset undervisning, når arbeidslystne ungdommer fra grunnskolen går rett ut i praksisplass og når både lærere og elever kan stille krav.

Og Norge er på sitt beste når vi endelig får valgfritt sidemål. Ja, det er som Margaret Thatcher sa: ?You may have to fight a battle more than once to win it?

Norge er på sitt beste når Løvebakken Unge Høyre er større enn både MDG, Rødt og SV på Stortinget til sammen.

For mens SV helst skal utraderes, så skal Henrik, Stefan, Skutle, PC og Tina få følge av Elizabeth fra Nordland, Aleksander fra Rogaland, Mathilde fra Oslo og Mari fra Sør-Trøndelag, som skal sørge for enda mer Unge Høyre-politikk på Stortinget de neste fire årene. 

Ja, også jeg har hørt at det er en fyr fra Hedmark som ikke er så aller verst heller.

#

Så kjære Unge Høyre,

I dette valget kan vi ikke lene oss tilbake og tro at alt ordner seg.

Fra i dag av og frem til valgdagen er vi nødt til å gjøre det vi gjorde for fire år siden.

Vi er nødt til å være de best skolerte personene på alle skolene i landet.

Vi er nødt til å stille opp på dørbank når vi ser at andre folk begynner å bli slitne.

Vi må fylle hvert torg med blide Unge Høyre-folk.
 
Vi er nødt til å hente hjem hver bidige stemme fra hver eneste skole og hver eneste husdør.

Og når vi møtes her igjen til sommerleir neste år: så skal vi fortsatt ønske velkommen til Statsminister Erna Solberg. 

NTP - et løft for Hedmark!De neste årene iverksettes det en samferdselsbonanza som Hedmark aldri før har sett maken til. Det må vi selvfølgelig glede oss over, selv om behovene for mer vei og bane er umettelige alle steder og mange prosjekter ikke kommer med i denne omgang, inklusiv hos oss.

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner - en billion kroner - på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. 

Det er et historisk samferdselsbudsjett regjeringen leverer. For å låne ordene til Astrid Meland i VG: «Om samferdsel avgjør valget, så vinner de blåblå. For man kan ikke med særlig troverdighet hevde at regjeringen ikke har levert her. Tvert om. Regjeringen har innfridd. Og vel så det. Budsjettet er overoppfylt.»

I redelighetens navn skal det sies at Melands artikkel ikke er en hyllest av dagens regjering, men kritikken hennes handler om at regjeringen bruker for mye penger på samferdsel. Det er en kritikk vi neppe kommer til å se fra de rødgrønne i dagene som kommer.

Og det er ikke bare NTP totalt som er historisk. Samferdselsbevilgningene til Hedmark er også større enn noensinne. 

La oss se på noen av prosjektene:

E6 Kolomoen-Moelv

Selskapet «Nye Veier» som ble opprettet i 2015 har så langt vært en knallsuksess. Noe av målet med Nye Veier var å utfordre dagens standarder, rutiner og praksis for planlegging og bygging av veg, og dermed få billigere veg på kortere tid. Det har vært en lykke for E6 mellom Kolomoen og Mjøsbrua å bli lagt inn i porteføljen til Nye Veier. 

Vi har nesten glemt hvordan det var å kjempe for penger til E6. Hadde ikke Nye Veier fått dette prosjektet måtte vi først jobbet for å få med utbyggingen Kolomoen-Brummundal, som var det som lå i forrige NTP, og så få inn Brumunddal-Moelv inn som nytt prosjekt i siste periode. 

I stedet er Nye Veier straks i gang med byggingen, strekningen skal delåpnes allerede i 2018 - fem år før tiden - og stå ferdig senest i 2021 - før utbyggingen ifølge forrige NTP i det hele tatt skulle startet! 

InterCity

Dobbeltsporet kommer nå til Hamar (Åkersvika) innen 2024. Nesten 10 milliarder settes av til InterCity-prosjektet i første periode, og 15 milliarder er satt av til ytre InterCity videre mot Lillehammer i andre periode. Dette er dessuten første NTP der InterCity-strekningene ligger inne med kostnadsberegninger på hvert enkelt prosjekt. Ytre InterCity lå ikke inne med en eneste krone i rødgrønn NTP. Derfor er det rimelig hult, når det kommer kritikk fra de rødgrønne om fremdriften på InterCity.

Faktum er at den rødgrønne NTP'en var kraftig underfinansiert på jernbane. Det ville ikke vært penger til å planlegge en brøkdel av de prosjektene vi nå gjennomfører om vi skulle fulgt rødgrønne budsjetter. I 2013 bevilget Ap, SV og Sp totalt 216 mill. til planlegging av ny jernbane. Under denne regjeringen er det bevilget 1,47 milliarder i 2017.

I Hamar er målet halvtimesavganger med under en time til Oslo. Det får vi i 2024. Når jernbanen er fremme i Åkersvika er reisetiden 1 time til Oslo, og det muliggjør to tog i timen fast, samt fjerntog og innsatstog i tillegg. 

Det er også en helt avgjørende mangel at den rødgrønne NTP'en ikke hadde planer om ny tunnel gjennom Oslo. Vi får ikke utnyttet kapasiteten ved utbyggingen av InterCity hvis togene blir stående i kø inn og ut av Oslo. Hele InterCity med ny tunnel gjennom Oslo skal altså stå ferdig innen 2034 med denne planen. 

NTP rulleres hvert fjerde år. Da blir det mulig å få konkretisert når dobbeltsporet skal stå ferdig på de neste strekningene fra Åkersvika og frem til Lillehammer. Den neste store jobben nå må derfor være å få med dobbeltspor til Brumunddal i 2026 ved neste rullering. Det er viktig for å få bygget ny jernbanestasjon øst i Hamar. Fra 2027 slår ny ruteplan inn, og det vil være mulig med to tog i timen i rush også til Lillehammer.

Riksvei 3/25 Løten - Elverum

Riksvei 3/25 fra Ommangsvollen til Grundset skal som kjent gjennomføres som OPS-prosjekt og arbeidet her starter for fullt i 2018. Vegarbeid på Ånestad i Løten og Grindalsmoen i Elverum skal imidlertid i gang like over påske. 
Dette vil binde Hamar og Elverum mye tettere sammen, og skape både bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Vi ønsker dessuten å lage helhetlige transportløsninger. Derfor legger vi også inn at det skal planlegges en ringveiløsning forbi Elverum med sikte på prioritering ved neste revisjon av NTP.

20 milliarder innen 2024!

Ser vi på disse tre prosjektene, så skal det altså brukes godt over mer enn svimlende 20 milliarder kroner på vei og bane i Hedmark innen 2024. Her kommer altså de store løftene fra første dag. 

Et nytt industrieventyr

På toppen av dette kommer 6,5 milliarder til Godspakke Innlandet. 

Dette innebærer blant annet:

 • Nye krysningsspor på både Kongsvingerbanen, Dovrebanen og Rørosbanen. 
 • Ny tømmerterminal nord for Kongsvinger som erstatter Norsenga med dagens beliggenhet.
 • Ny tømmerterminal på Rudshøgda.
 • Elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar og Elverum og Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger.

Med elektrifisering av jernbanestrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger vil et godstog kunne bruke 1,5 timer kortere fra Hamar til Kongsvinger enn i dag. Ny tømmerterminal i Kongsvinger vil kunne øke opplastet volum fra rundt 680.000 kubikkmeter per år til rundt 1 million kubikkmeter. 

Her åpner vi egentlig en helt ny transportkorridor ut i kontinentet, som kan bli kjempeviktig ikke bare for skognæringa, men en rekke andre næringer, ikke minst for fiskeeksporten. 

Vi har heller ikke glemt at det for godstransporten er avgjørende viktig at skogen kommer seg frem til jernbanen. Derfor er det lansert et målrettet flaskehalsprogram for skognæringen på 300 millioner for å bli kvitt flaskehalser for å kjøre tunge biler på lange strekninger. 

Skognæringa har i det hele tatt fått alt de har bedt om. Etter at de rødgrønne halverte skognæringa i løpet av de foregående åtte årene, legger denne regjeringen til rette for et nytt industrieventyr, med Hedmark i spissen.

Nedside: Må jobbe videre for E16

Så er det en klar nedside med NTP'en, og det er at E16 fra Kløfta mot Kongsvinger og Sverige ikke ligger inne med oppstart før helt i slutten av andre periode. Det er vi selvfølgelig svært skuffet over. Det kan likevel være greit å minne om at E16 ikke er inne i sin helhet i gjeldende NTP. Derfor er det likevel et lite pluss at de to parsellene Slomarka - Herbergåsen - Nybakk nå ligger inne som et prosjekt. Hedmark Høyre kommer til å fortsette arbeidet for at E16 skal fremskyndes i planperioden.

(Se mer om hvert enkelt prosjekt i Hedmark her)

Stopp det evige kretsmesterskapet i Innlandet!

Jeg skulle ønske at vi kunne droppet det evige kretsmesterskapet i Innlandet, der ingen unner hverandre noe, og heller jobbe sammen for å bli et viktigere tyngdepunkt i norgesmesterskapet.

Tror HA virkelig at vi blir kvitt kretskampene mellom byene i Innlandet, hvis vi begynner regionreformen med å grave opp alle skyttergravene? Det er grunn til å stille det spørsmålet etter Hamar Arbeiderblads leder 29. mars.

Det er også grunn til å spørre Hamars ordfører Einar Busterud om han mener det er i Hamars interesse å uttale seg på en slik måte at han legger seg ut med alle regionene rundt.

Våren 2016 ble det klart at det er flertall på Stortinget for en regionreform der vi skal ned fra 19 fylker til om lag 10 regioner. Deretter ble det, ikke overraskende, klart i vår at det er flertall for å slå sammen Hedmark og Oppland til en region. Dermed er debatten om funksjonsfordelinger i full gang.

Slike debatter er vi for så vidt vant med i Innlandet, og kanskje spesielt i Mjøsregionen. Noen ganger får man inntrykk av det viktigste for politikerne rundt Mjøsa er å unngå at en annen av mjøsbyene skal få «karra te sæ» noe fremfor en annen.

Sunn rivalisering er selvsagt bare bra, og det vil det alltid være mellom mjøsbyene, men denne evinnelige kranglingen der ingen unner noen andre noe bra, er utelukkende negativt for utviklingen alle steder, inklusiv Hamar.

Samarbeid er gi og ta

Det er lett å argumentere logisk for at absolutt alle offentlige funksjoner i forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland burde legges til Hamar. Hamar-området er det soleklart mest befolkede i Innlandet og Hamar er også den av mjøsbyene med suverent kortest reisetid til Oslo. 

Med firefelts motorvei og (snart) dobbeltspor på plass, plasserer det Hamar med en reisetid på under en time til hovedstaden. Så da bør vel alt legges til Hamar da? Nei, så lett er det ikke i et samarbeid. Det er bare å spørre hvem som helst utenfor Hamar-området.

Jeg regner meg selv som Hamar-patriot like god som noen, til tross for at jeg er oppvokst i nabokommunen i sør. De fleste på Hedmarken opplever jo Hamar som litt «sitt». Det er gjerne Hamar man viser frem hvis man får besøk langveisfra, som man drar til for å spise en hyggeligere middag eller for å møte venner - på Koigen om dagen eller på byen om kvelden. Dessuten begynte jeg, i motsetning til dagens Hamar-ordfører, mitt politiske virke med å forsøke å få kommunen min til å slå seg sammen med Hamar, ikke for å kjempe mot.

Utvikling i Innlandet er nemlig ikke noe nullsumspill. Det er bra for kommunene rundt at innbyggertallet i Hamar øker, at kulturlivet i Hamar blomstrer og at næringslivet i Hamar er i vekst, men når Einar Busterud går ut og sier at "Lillehammer og Elverum sliter med at det skjer lite der, og mest i Hamar", så bidrar han bare til å skape en motstandskraft alle andre steder mot Hamar. Det er å gjøre Hamar en gedigen bjørnetjeneste.

Hvorfor kan han ikke heller si: «Det skjer masse spennende i Hamar, og det er også bra for Lillehammer og Elverum»?

Å «spelle» på samme lag

Det er riktig at Hamar har hatt desidert størst vekst i Innlandet, at Hamar har vokst mer alene enn regionene rundt til sammen. Alt ligger også til rette for at veksten i Hamar kommer til å fortsette med stryket kraft fremover. Nettopp derfor bør det også være mulig for Hamar å være litt rause. 

Det er oppsiktsvekkende defensivt på Hamars vegne, når HA på lederplass mener at statusen som innlandshovedstad nærmest avhenger av at alle offentlige funksjoner samles ett sted. Det er kanskje ikke alle i Gjøvik og Lillehammer som vil innrømme det, men jeg tør påstå at de fleste allerede får et mentalt bilde av Hamar når de hører ordet «Innlandshovedstaden», og at det er lite avhengig av fylkeskommunale funksjoner.

La oss likevel sammenligne med en region der det ikke kan finnes fnugg av tvil hos noen om hva som er hovedstaden og tyngdepunktet. Nord- og Sør-Trøndelag var først ute med å vedta sammenslåing til en Trøndelags-region. 

Det er vel vanskelig å finne en region med en mer selvsagt hovedstad. Likevel ble ikke alle funksjoner samlet i Trondheim. Nei, trøndelagspolitikerne ble i stedet enige om å legge både fylkesmann og fylkesadministrasjon i Steinkjer.

Det er ikke ofte jeg siterer Rita Ottervik, men hun sa noe klokt da hun ble spurt om hvorfor Trondheim hadde gått med på å gi fra seg disse arbeidsplassene: "Det er et større mål som er viktigere enn å diskutere slik lokalisering. Vi må spell på lag, vi er nødt til å bli et felles fotballag hvis vi skal spell i kampen mot de andre regionene i Norge - og ikke minst internasjonalt!"

Fra kretsmesterskap til norgesmesterskap

Det er dette ledelsen og fylkestingsgruppene i Hedmark og Oppland Høyre gjorde da de gikk sammen under Høyres landsmøte, og kom frem til et forslag om funksjonsdeling, med fylkesmann på Lillehammer og politisk hovedsete med fylkesadministrasjon på Hamar: å forsøke å bli et felles lag. 

Jeg er åpen for å høre gode argumenter for en annen fordeling, men da må det være argumenter som har tatt innover seg at et samarbeid handler om å skape noe sammen. Det er kanskje det vi trenger aller mest i Innlandet generelt, og i Mjøsregionen spesielt - en holdning der vi dropper det evige kretsmesterskapet, begynner å unne hverandre vekst og jobber sammen for å bli et viktigere tyngdepunkt i det nasjonale mesterskapet.

Bioteknologi er næring(Høyres landsmøte 2017, 11. mars. Denne talen er også omskrevet til et innlegg i Nationen.)

Kjære landsmøte,

Vi må snakke litt om bioteknologi. For som regel når vi diskuterer dette i Høyre, så er holdningen at bioteknologi, det er farlig det. Det er noe skummelt som vi skal være veldig restriktive med, men bioteknologi det er også næring og verdiskaping.

Og nei, nå har jeg ikke tenkt å gjenoppta gårsdagens debatt om eggdonasjon, eller starte en diskusjon om designerbabyer. For bioteknologi handler om mye mer enn dette. Det handler om jordbruk, skogbruk, treindustri, husdyrhold, fiskeoppdrett, akvakultur, energiproduksjon og medisiner, for å nevne noe.

Det er bioteknologisk innovasjon som har gjort det mulig for Norge å ha et effektivt landbruk i nordisk klima. Som gjør det mulig å hente ut alle ressursene som ligger i skogen. Som gjør det mulig å omdanne råvarer til alt fra papir og tekstiler til kjemikalier, legemidler og energi.

Vi har bioteknologiske miljøer i Norge som er helt fremst i verden på det de driver med. Et eksempel på det er næringsklynga Heidner med base i Hamar, som har et verdensledende miljø innen husdyrgenetikk og planteforedling. Her ligger enorme potensielle verdier for Norge.

Vi har teknologi som gjør det mulig å omdanne eggeskallmembran til sårhelende plaster. Det som før var et kostbart avfall og et miljøproblem kan nå bli et produkt som leger kroniske sår.

Det forskes på å bruke avansert enzymteknologi for å omdanne slakteavfall fra kylling til ernæringstilskudd, proteinpulver og proteinbarer. Hvis dette lykkes kan norske fjørfebein bli verdt 8 milliarder i året i fremtiden.

Norske husdyrgener foretrekkes nå over hele verden. Selskapet Norsvin har avlet frem en gris som er så sunn, frisk og effektiv at den eksporteres til over 50 land. De norske genene gjør at kundene som til sammen har ca 100 mill. slaktegris sparer nesten 1 million tonn fôr i året, og frigjør omtrent 1,5 mill. dekar dyrka mark til annen produksjon.

Virkelig spennende blir det når bedriften Cryogenetics i Hamar har videreutviklet teknologi for nedfrysing av oksesæd til å fryse ned arvematerialet fra genmanipulert sebrafisk som brukes i kreftforskning

Så hva er poenget med dette? Jo, Norge har et såpass utdatert og uklart regelverk at mange bedrifter legger forskningen sin utenfor Norge. Dermed mister vi verdifull kunnskap, som kunne bidratt til å styrke miljøene her. Det kan vi gjøre noe med.

Så kjære landsmøte,

Bioteknologi er ikke bare farlig. Det inneholder også nøkkelen til å løse noen av verdens største problemer og har i seg potensielt enorme nye verdier for Norge. Politikerne kan ikke avgjøre hvilke prosjekter som lykkes og mislykkes i en tøff global konkurranse.

Men vi kan sørge for at norske bedrifter og forskningsmiljøer har et konkurransedyktig regelverk som gjør at de i hvert fall ikke starter mange meter bak konkurrentene.

Der ønsker jeg at Høyre skal gå i front.

(Du kan også se talen her)

Tale til Høyres landsmøte 2017(Høyres landsmøte 2017, Thon Congress Gardemoen, 9. mars. For å forstå konteksten til bildet så kan talen sees her og her)

Kjære landsmøte,

Kjære venner,

Vi som er samlet her i dag er ikke noe særinteresseparti. Vi representerer Ikke en landsdel, en gruppe eller en enkelt næring. Her i denne salen ser vi et bredt konservativt folkeparti.  

Dette er partiet hvor Frank Bakke-Jensen og Nikolai Astrup spiser de samme svette rundstykkene og drikker den samme sure kaffen. Hvor Linda Hofstad Helleland med sin brunost og Marit Bjørgen er representant for det samme stolte og norske som Torbjørn Røe Isaksen med sin brie og Edmund Burke. Dette er partiet der en enkel mann fra Hallingdal kan være parlamentarisk leder for Sigurd Hille. Ja, det er partiet der en spinkel fyr med Civita-bakgrunn og hornbriller kan bli folkets mann i Hedmark.

Dette er kort og godt partiet med muligheter for alle.

Kjære alle sammen,

Jeg har mange ganger brukt tid på landsmøte på å snakke om hva staten bør bruke mindre tid og penger på. Nå ser jeg at Erna tenker: Hva? Skal han snakke om noe annet i år? Det kan hende det kommer noen innlegg om det på dette landsmøtet også, men jeg mener det er viktig å minne om at Høyres sosialpolitiske arv ikke bare handler om at statens manglende evne til å være alt for alle. Enda viktigere er det at staten må bety mer for de som trenger det aller mest.

Altfor ofte når vi diskuterer velferdspolitikk i Norge, så handler det om tiltak som fordeler fra middelklassen og til den samme middelklassen som allerede har mye fra før.

Jeg mener Høyre er på sitt aller beste når vi OGSÅ klarer å løfte frem dem som ikke har de mektigste pressgruppene i ryggen, klippekort på dagsnytt atten eller samler tusenvis av mennesker i fakkeltog.

Det er ikke mangel på grupper som krever støtte. Felles for de fleste er at de er store, har egen kommunikasjonsstab og mye ressurser. Rusmisbrukere er ikke en slik gruppe. 

Jeg har lyst til å gi skryt til deg, Bent. Nei, ikke for godteri og snus-greiene, det kan vi ta en annen gang, men det linjeskiftet du har varslet i ruspolitikken kan bli det viktigste som har skjedd dette feltet i moderne tid.

Det kommer et punkt i alle menneskers liv hvor man står ovenfor et valg. De fleste av oss har vært der. Noen velger riktig, andre velger feil. Og det kan være mange grunner til at man velger feil. Man er ung og lett påvirkelig. Man havnet i et dårlig miljø. Man har hatt en tøff barndom. Eller så dro man på en fest som aldri tok slutt.

For mange betyr det at de mistet muligheten til å leve det livet de hadde tenkt, utdanningen de ikke tok, jobben de mistet, vennene som forsvant. Disse har allerede kjent på konsekvensene, men det er ikke samfunnets oppgave å minne dem på at de valgte feil, stigmatisere og straffe dem for det resten av livet. 

Det Høyre jeg er medlem av tror på personlig ansvar. Det betyr at det er ikke samfunnets feil hver gang noen tar et dårlig valg.

Men det Høyre jeg er medlem av tror også på sosialt ansvar. Det betyr at selv om du gjorde en feil, så skal det være mulig å få en ny sjanse. Det må også gjelde i ruspolitikken. 

I altfor lang tid har både Norge og andre land tviholdt på en ruspolitikk der vi trodde narkotikaavhengighet kunne løses med en kombinasjon av politi, straff og en idé om at alle kan bli rusfrie bare de blir presset hardt nok.

I Norge har denne politikken ført oss til toppen av overdosestatistikken i Europa. Hvert år dør det mer enn dobbelt så mange mennesker av overdose i Norge som det gjør i trafikken.

Jeg håper dette blir landsmøtet hvor vi sier at denne politikken nå er over. Et konservativt parti tar utgangspunkt i hvordan samfunnet er, ikke hvordan det ville vært i en idealverden.

Da må vi akseptere at noen mennesker har tatt valg vi ikke ville tatt og av ulike grunner ble avhengige av noe de ikke burde blitt avhengige av. Vi skal ikke ta ansvar for andres valg, men det vi kan ta ansvar for, er at ruspolitikken slutter å være en del av problemet og begynner å bli en del av løsningen.

Kjære landsmøte,

Vi er nå kommet inn i den tiden der vi alle snart skal henfalle til koselig klikkstyre. Der vi med utilslørt entusiasme skal lese opp flak fra regjeringen, og be om trygg styring i fire nye år. Jeg skal også være med på det, men før vi alle går herfra som lojale fotsoldater på søndag med et nytt partiprogram i hendene, skal vi ha fire dager med landsmøte. Og da må vi sørge for at denne gjengen på første rad her får flest mulig nye prosjekter å jobbe, så vi kan fortsette å dra landet i den retningen vi har begynt på.

For hos våre motstandere sier de nemlig at vi trenger en såkalt «ny retning for Norge». Ja, jeg hører et eneste innlegg fra Arbeiderpartiet om dagen uten dette, og da synes jeg faktisk vi skal ta dem på alvor når de sier det.

 • Antallet studentboliger i året er mer enn doblet. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.
 • Nesten fire ganger så mange lærere i året får etter og videreutdanning nå, enn da vi tok over. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.
 • Vi bygger mer vei og bane enn noen har gjort tidligere, og vedlikeholdsetterslepet går ned for første gang på flere tiår. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.
 • Det står 80.000 færre i helsekø nå enn da vi tok over. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.
 • Gjennomsnittlig ventetid for ruspasienter har gått ned med 40 prosent. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning for Norge.

Kjære landsmøte, vi trenger ikke en ny retning for Norge.

De siste årene har vi bygget mere, vi har utdannet flere og vi har hjulpet flere. Arbeiderpartiet sier vi trenger en ny retning. 
Jeg sier at det vi trenger er: Fire nye år med Høyre i regjering.

 

 

Ulveforliket er dødt. Tilbake til start.

Sheeps in NorwayVi trenger et nytt lovgrunnlag i ulveforvaltningen. Dagens avgjørelse viser at Stortinget er satt helt til side. Stortingets intensjoner følges ikke opp og Klima- og miljøverndepartementet er helt handlingslammet. Slik kan vi ikke ha det. 

I vår vedtok Stortinget nye bestandsmål for ulv på 4?6 ynglinger, der også ynglinger utenfor sona teller med. Grenserevir skulle også telle, med en faktor på 0,5.

Hensikten var å få et bestandsmål som tar hensyn til all ulv som befinner seg i Norge, å redusere belastningen for dem som må leve med ulv og ta ut et større antall ulv enn man har gjort til nå.

Derfor var det gledelig og helt i tråd med Stortingets intensjon, da rovviltnemndene åpnet for felling av 47 ulv innenfor og utenfor ulvesona. Gleden ble imidlertid kortvarig. 

I dag ble det klart at lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at det ikke finnes grunnlag for å felle ulv i fire konkrete ulverevir fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen gir derfor ikke tillatelse til felling av 32 ulv, og lisensfellingskvoten er dermed redusert fra inntil 47 til 15 ulver.

Politikken er gjort overflødig 

Det innebærer i praksis at ulveforliket ikke kan ansees som noe annet enn dødt, etter kun et drøyt halvår. For det foreligger ingen tvil om at dette er stikk i strid med Stortingets intensjon. Den var at belastningen skulle ned. Nå åpner man i stedet for frislipp av ulv i områder hvor det ikke lenger er beitedrift. Det betyr også at bestandsmålet i realiteten er helt irrelevant, og at den politiske debatten er gjort overflødig. Det er ikke minst et demokratisk problem.

Man kunne ane lunten av dagens beslutning tidligere i høst da Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte et skriftlig spørsmål til Vidar Helgesen om hensyn til tap i jaktbasert utmark ved fastsettelse av fellingskvoter for ulv. Helgesens svar slo fast at skade på vilt ikke gir noe grunnlag for felling. Det skapte betydelig usikkerhet ved om den totale belastningen med ulv faktisk skulle ligge til grunn, slik Stortinget hadde ment at det skulle gjøre. 

I dag fikk vi svaret. Det mange fryktet, var helt reelt. Den totale belastningen med ulv er i praksis gjort helt irrelevant for hvor mange ulv som skal felles, og for hver saubonde som gir seg, kan ulven fortsette å vokse fritt.

Årsaken til det er ganske enkel. Det er stadig færre områder der ulven utgjør et skadepotensial for beitedyr, fordi stadig flere sauebønder med dyr på beite gir opp på grunn av ulv. Hvis det kun er skadepotensial på husdyr og tamrein som skal være grunnlag for felling i hvert enkelt tilfelle, så betyr det at ulvebestanden kan få vokse fritt i områder uten beitedyr, helt uavhengig av bestandsmålet. Da blir ikke belastningen mindre. Den blir tvert imot mye større. 

Bestandsmålet må være retningsgivende

Det er også verdt å bemerke at flertallet i næringskomiteen i sin uttalelse til Ulvemeldingen slo eksplisitt fast at kravet om bestandsregulering gjelder uavhengig av om det foreligger skadepotensial på husdyr og tamrein. Det har departementet åpenbart ikke tatt hensyn til.

I stedet får vi nå en ulveforvaltningen som fungerer helt uavhengig av bestandsmålet som Stortinget har bestemt. Det er et helt uakseptabelt utgangspunkt og det betyr at vi i realiteten er tilbake der vi startet, før forhandlingene om ulveforliket begynte.

Det må være bestandsmålet som skal være det retningsgivende for den totale belastningen av ulv. Vidar Helgesen har i realiteten drept ulveforliket og sendt saken tilbake til start på Stortinget.

-

(Dette innlegget kan fritt gjengis i sin helhet i de aviser som måtte ønske det. Bilde: Colourbox)

Vi må prøve å forstå fenomenet Trump

the important moment of political choice, Democrats or RepublicansDet er vanskelig å beskrive skuffelsen jeg opplever i dag. Jeg er selv dobbelt statsborger, stemte på Hillary Clinton og har ikke lagt skjul på hva jeg synes om Donald Trumps fremferd underveis denne valgkampen, men det amerikanske folket har valgt noe annet enn jeg ville. Det må vi prøve å forstå årsaken til.

Det er liten tvil om at dette er et politisk jordskjelv av dimensjoner vi kanskje bare har begynt å forstå. Jeg mener dette valget er en alvorlig påminnelse om at en fornøyd middelklasse og tillit mellom styresmakter og borgere, er selve livsnerven i den liberaldemokratiske samfunnsorden.

Vi forstår kanskje ikke hvordan sinnet som store deler av den amerikanske befolkningen opplever, kunne materialisere seg i støtte til en kandidat som Trump, men det er ikke vanskelig å forstå hvorfor mange er sinte.

De har opplevd at lønningene deres stagnerer, at flere og flere av jobbene forsvinner, at kjøpekraften deres reduseres og at helseutgiftene deres øker. Samtidig opplever de et politisk system som virker ute av stand til å gjøre noe med det. Da kan man forstå at reaksjonen er valg som for "oss fornøyde" virker irrasjonelle.

Vi skal være forsiktig med å konkludere i dag. Vi vet ikke hva slags president Trump kommer til å bli, men det er liten tvil om at Europa går en mer usikker og uforutsigbar tid i møte etter nattens valg. Trump har i løpet av valgkampen gitt uttrykk for sterke isolasjonistiske sympatier i utenrikspolitikken og sådd tvil om NATOs gjensidige forsvarsgaranti. Dette er skumle ideer som risikerer å sette hele den liberale USA-ledede verdensorden i spill.

Norge er et lite land i den store verden. Vi er helt avhengig av at de alliansene vi er en del av holder og at båndene er sterke. Også med Trump som president vil Norge være helt avhengig av et godt og avklart forhold til USA.

Vi kan bare håpe at Trump blir en annerledes president enn han har vært kandidat.

(Denne ble først postet som en facebook-status tidligere i dag)

Pluss og minus, og sånn


Det kan rett og slett se ut som om Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne ikke forstår forskjellen på forbruk og innsparing.

I går publiserte tankesmien Civita et notat der Haakon Riekeles har identifisert mulige kutt i statens utgifter på til sammen nærmere 50 milliarder kroner. Tiltakene er listet opp i starten av notatet, med anslått besparelse på hvert punkt.

Hensikten med notatet er åpenbart nok å vise at det er mulig å kutte i utgifter, hvis det er politisk vilje til det, og slike debatter vil vi gradvis måtte ha flere av fremover ettersom utgiftene vokser større enn inntektene.

Enda er det handlingsrom noen år til, men det er et godt kjent faktum at de demografiske endringene vil føre til langt mer krevende tider om ikke lenge. Vi kan selvfølgelig bøte på kostnadene ved å bli mer effektive eller finne nye inntekter, men det er lite trolig at vi kommer utenom en debatt som også inneholder kutt om ikke mange år.

Dette vet også at Arbeiderpartiet, men de er ikke spesielt interessert i å diskutere mulige utgiftskutt. Denne gangen var det imidlertid ikke den manglende viljen til å adressere besparelser jeg bet meg merke i, men hvordan de avviste problemstillingen. Finanspolitisk talskvinne i Ap, Marianne Marthinsen, må nemlig ha satt ny rekord i "størsk", i sin kommentar til Riekeles' notat i går, mer spesifikt til det ene forslaget om kutt i sykelønn.

Marthinsen sier hun må trekke på smilebåndet, da hun får presentert forslagene til Riekeles.

- Å kutte i sykepengene skaper ikke en eneste ny jobb. At høyresidens tankesmie følger opp med å foreslå gammel Høyre­-politikk som løsning på problemene, gjør at jeg må trekke litt på smilebåndet. Det er ingen tvil om at velferdsstaten på sikt er underfinansiert. Fremtidige regjeringer kan bare glemme å videreføre sittende regjerings oljepengesmurte kalas, hvor prioriteringsevnen har vært fullstendig fraværende, sier hun.

La oss ta dette del for del:

«Å kutte i sykepengene skaper ikke en eneste ny jobb.»

Nei, men poenget med å kutte i sykelønn er heller ikke å skape nye jobber. Det er at folk som har en jobb skal møte opp til den, og at statens utgifter til å betale for folks fravær fra jobb skal reduseres. Kanskje Marthinsen heller skulle fortalt hvilke alternative inndekninger hun mener er bedre? For hun er vel også enig i at det er nødvendig å kutte utgifter.

«Det er ingen tvil om at velferdsstaten på sikt er underfinansiert.»

Nettopp. Marthinsen bekrefter altså at hun er enig i det underliggende premisset for notatet til Riekeles, nemlig at velferdsstaten ikke er bærekraftig og dermed ikke lar seg finansiere på sikt. Har Marthinsen dermed noe forslag til hvordan vi kan sørge for at den ikke er underfinansiert i fremtiden?

«Fremtidige regjeringer kan bare glemme å videreføre sittende regjerings oljepengesmurte kalas, hvor prioriteringsevnen har vært fullstendig fraværende»

Nettopp, så Marthinsen vil bruke mindre oljepenger også. Det er jo bra, men det er altså ikke et svar på hvordan du skal finansiere velferdsstaten. Det er bare å konstatere at utfordringen er enda større, fordi du vil bruke enda mindre penger.

Oppsummert har altså ikke Marthinsen forstått at poenget med utgiftskutt er å kutte i utgifter. Hun erkjenner at velferdsstaten er underfinansiert, og den vil hun finansiere med å bruke mindre oljepenger fordi vi må prioritere.

Altså, HÆ?

Kanskje det i stedet er Marthinsen vi skal trekke på smilebåndet av.

Surmuling gir ingen utvikling

Processed with MOLDIV

Det er en imponerende vrangvilje som preger nyhetsredaktør i HA, John Arne Holmlund, sin kommentar til statsbudsjettet på fredag.

Det er lenge siden det har vært så mye optimisme i Innlandet som det er nå. De neste årene skal det investeres mer penger i infrastruktur i Hedmark enn noensinne i historien. Likevel er det ikke annet enn surmuling å finne fra HAs nyhetsredaktør. En kan spørre seg om det egentlig er fargen på regjeringen HA er misfornøyd med. Så lenge den er «feil» kan ingenting tilsynelatende bli positivt.

Holmlund gjør et poeng av at det har vært mangel på lekkasjer fra Gunnar Gundersen, Tor André Johnsen og meg selv i forkant av budsjettet. Det skal visstnok være et signal at vi ikke har vært på «gladsak-turné» i mange dager før budsjettet. Holmlund vil nok finne at denne turneen har vært mindre ekspansiv i andre fylker også.

Det henger ganske enkelt sammen med at denne regjeringen, i motsetning til den forrige, ikke har rent flertall i Stortinget. Det hadde tatt seg veldig dårlig ut å reise på norgesturné og invitere seg selv på bløtkake overalt med all verdens små og store lekkasjer, for så å oppleve at flere av dem blir tatt ut i forhandlinger. En mindretallsregjering må derfor være mer varsom med lekkasjer i forkant av budsjettet enn det en flertallsregjering kan være. Det er sikkert kjedelig for pressen, men slik fungerer demokratiet.

Imponerende vrangvilje

Det mest oppsiktsvekkende med Holmlunds kommentar er imidlertid hvilken vrangvilje alle gode saker skal leses med. Investeringer i jernbane og planleggingsmidler til InterCity er visst ikke noe å snakke om fordi disse sakene er «tvingende nødvendig». Er det ikke nettopp desto mer gledelig av den grunn? 

Mer penger til Høgskolen i Innlandet og Spesialenheten for politisaker omtales som "kjedelige saker". At Hamar får 49 millioner i økte frie midler neste år er visst bare lommerusk, ifølge nyhetsredaktøren. Til tross for at det er godt over landsgjennomsnittet i et ellers godt kommunebudsjett. Og penger til tidlig innsats i skolen eller økte midler til Statens barnehus på Hamar er tydeligvis ikke verdt å nevne en gang. Det er, for å si det forsiktig, ikke lett å få entusiasme omkring gode saker for Hedmark med en slik innstilling fra lokalpressen.

Ser man litt utenfor Hedmarken kunne Holmlund også trukket frem investeringer i Rena leir, styrking av Heimeværnet med stab på Elverum eller at det nå bygges nytt hovedsignal for utkjøring på Vestmo tømmerterminal på Solørbanen, som vil føre til en tidsbesparelse på 45 min for tog i retning Kongsvinger.

Satsing på skognæringen har positive ringvirkninger for hele fylket, også for biomiljøet på Hamar. Det var i hvert fall budskapet til flere under Biotown-konferansen på Hamar nå nylig. I den sammenhengen skulle man tro at også økning av tilskuddet til skogsbilveier er noe det var verdt å juble for. De neste tre årene skal bevilgningene til skogsbilveier økes med 80 millioner kroner. 

Det er viktig for Hedmark som skogfylke nr. 1 i Norge, og her vet vi at regjeringen vil møte motstand fra Naturvernforbundet og andre som mener at vern og ikke utnytting skogen som ressurs, er veien fremover. Hva med litt honnør for satsing på en av Hedmarks viktigste næringer?

Kontraproduktiv klagesang

Avslutningsvis er jeg enig med Holmlund i at bioteknologimiljøet på Hamar trenger å løftes opp som et nasjonalt satsingsområde. Å tro at det er gjort i en vending i et enkelt statsbudsjett, er imidlertid fryktelig naivt. Det vil kreve solid innsats fra Hedmarks politikere både lokalt og på Stortinget, og det vil ikke minst kreve at lokale investorer kjenner sin besøkelsestid og sørger for noen penger i bunnen. Det trengs hvis man vil komme på prioriteringslisten hos nasjonale myndigheter.

Det som uansett er sikkert er i hvert fall at det virker direkte kontraproduktivt er å underkjenne den satsingen som faktisk gjøres. For det er slettes ikke sant at dette innovative miljøet rundt Biohuset på Hamar «ikke har fått ei krone til sitt spennende utviklingsarbeid», slik Holmlunds klagesang konkluderer. 

Biosmia på Hamar har fått 2 millioner over statsbudsjettet, slik de også fikk i fjor. Det betyr at de kan jobbe videre med konseptualisering og kommersialisering av sine ideer, med klyngeeffekter over hele fylket. I Hedmark Kunnskapspark feirer de bevilgningen. I HA klages det. Forstå det den som kan.

Det bør også være gledelig at Norges forskningsråd er bevilget 50 millioner til forskning på bioøkonomi. Her bør det være muligheter for Hedmark. Det samme gjelder den nasjonale bioøkonomistrategien som regjeringen forhåpentligvis kommer med i år.

Stor grunn til optimisme

Det er all grunn til å ha store ambisjoner for Hedmark i årene fremover, men da må vi være fremoverlente og bruke de mulighetene vi får, ikke surmule over at nasjonale myndigheter ikke serverer alt i fanget på oss ved første korsvei. Slik funker det sjelden.

Vi har en kjempejobb å gjøre fremover, og jeg skal love å bidra til med full kraft. Det hadde imidlertid hjulpet med en lokalpresse som også var litt offensiv og ambisiøs på Hedmarks vegne.

Ja til jernbanefri strandsone i Hamar

(Innlegg under fylkestingets behandling av høringsforslaget til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli - Brumunddal, 12.09.2016)

Fylkesordfører,

Vi står overfor den kanskje viktigste saken for Hamars byutvikling de neste hundre årene. Det er viktig for Hamar-regionen hvilken trase som velges, men det har også viktige smitteeffekter på utviklingen av resten av fylket og hele landet. Hedmark Høyre mener innstillingen fra Fylkesrådet legger opp til den minst fremtidsrettede løsningen for Hamar og for Hedmark.

Nærheten til Mjøsa er denne regionens fremste fortrinn. Det går antakelig ikke an å overdrive hvilken betydning Mjøsa har for Hamar-regionens attraktivitet og utviklingsmuligheter. Å legge opp til en løsning der vi sperrer byen ute fra den viktigste attraksjonsfaktor, er, etter mitt syn, det stikk motsatte av byutvikling.

Hedmark Høyre mener alternativ K3 øst, med stasjonsplassering ved Vikingskipet er det klart beste for Hamar. Det frigjør de aller mest attraktive områdene i Hamar til byutvikling. Jernbaneverket bekrefter også selv at det er det billigste alternativet og at det gir mest samfunnsøkonomisk nytte. Når det likevel innstilles på et annet alternativ enn det som både er billigst, mest samfunnsøkonomisk lønnsomt og gir byen størst attraktivitet, så bør det være meget tungtveiende årsaker til det. Vi kan ikke se at disse er til stedet.

I tillegg er det i saksfremstillingen lagt vekt på en rekke forhold til fordel for alternativ vest, som fullstendig oversees når de samme argumentene kunne brukes for alternativ øst. Det kan virke som Fylkesrådet skrev deler av konklusjonen før de begynte å arbeide med saksgrunnlaget. 

Det er for eksempel lagt stor vekt på Hamars kulturhistorie som jernbaneby. Vi kan ikke se at noen av alternativene skulle gjøre Hamar til noe mindre av en jernbaneby, selv om stasjonen får en litt annen plassering. Derimot er ikke Hamars historie som havneby nevnt med et eneste ord. Det er kanskje ikke så rart, ettersom vest-alternativet innebærer å gjøre hele dagens havneområde om til en fylling. Havna i Hamar har helt avgjørende betydning for hvordan Hamar sentrum er skrudd sammen, noe representanten Øygarden vil komme nærmere inn på i et senere innlegg.

Det er også lagt stor vekt på at alternativ Øst mangler en tilsving til for sørgående tog fra Dovrebanen over på Rørosbanen. Dette kan vanskelig oppfattes som noe annet enn en snubletråd fra Jernbaneverket, og litt febrilsk leting etter argumenter for å unngå øst. Det ble bekreftet i stad at tilsving i alternativ Øst koster 200 millioner kroner. Det betyr altså at selv med tilsving så er Øst billigere enn alle de andre alternativene. Ettersom dette fra før av er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet, kan hensynet til påkobling nordfra umulig være et argument. Jeg kan derfor ikke skjønne hvorfor dette ikke er lagt inn i planforslaget.

Det er også overraskende at det ikke er lagt vekt på mulighetene som alternativ øst åpner for hele østerdalen. Ved stasjon ved Vikingskipet åpner man for en smidig påkobling fra InterCity-nettet og til Rørosbanen i fremtiden. Dermed muliggjør man direktetog fra Oslo til Trondheim via Østerdalen uten å måtte snu på Hamar. Det vil kunne integrere Elverum i InterCity-nettet.

Det kanskje mest påfallende med Fylkesrådets innstilling er at de synes å ha glemt at denne saken til syvende og sist handler om mennesker. Det handler om de som skal leve, bo- og trives i Hamar-regionen i fremtiden. Det kan virke som Fylkesrådet mener at hensynet til at barn og unge, voksne og eldre, skal trives i en attraktiv mjøsby, med strand og rekreasjonsområder som resten av landet kan misunne oss, er underordnet andre hensyn.

Velger vi øst åpner vi Hamars indrefilet for byutvikling, vi muliggjør langt smidigere trafikkovergang fra Hamar og inn i østerdalen, vi unngår å sperre inn Hamars viktigste attraksjonsfaktor, og det er i tillegg billigere enn de andre alternativet. 

Vi kan vanskelig se at det er noen annen logisk konklusjon enn å gå for dette.

Fellesskap er mer enn staten

Fellesskap er mer enn staten

Tale til Unge Høyres Sommerleir

Hove leir, 3. august 2016

Kjære alle deltakere på Unge Høyres sommerleir 2016,

Jeg håper dere har gledet dere like mye til dette som meg.

Jeg håper dere som var her i fjor har gledet seg til å møte nye venner dere fikk på forrige sommerleir. Og jeg håper dere som er her i år gleder dere til å bli kjent med Unge Høyre-medlemmer fra hele landet, og danne nye vennskap. Vennskap som mange av dere kommer til å verdsette resten av livet.

Det er det sommerleiren handler om.

Unge Høyre er et fellesskap. Vi som er på denne sommerleiren, er her fordi vi deler noen felles verdier om frihet, mangfold og toleranse.

Vi tror at samfunnet skapes nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned.

Vi tror på et samfunn med like muligheter, ikke et samfunn med like mennesker.

Vi tror at samfunnet blir best, når det bygger på det personlige ansvaret, ikke når staten tar mer og mer ansvar for oss.

Men til tross for et felles verdigrunnlag, er denne sommerleiren på mange måter også en feiring av mangfold og kulturforskjeller. For det er noen mil fra Arendal til Namsos til Bergen til Karasjok. Fra innerst i skauen i Hedmark til en takleilighet innenfor ring 3. 

Derfor håper jeg dere benytter anledningen til å gå bort til noen dere ikke har snakket med før. Og til dere som synes det er litt skummelt, så har jeg tenkt å foreslå noen åpningsreplikker dere kan bruke:

«Hva er ditt favorittsitat av Ronald Reagan?», passer veldig godt hvis du skal snakke med noen fra Høyres Studenter.

«E du mest glad i første ellår andre Mosebok?», er en fin start hvis du skal snakke med noen fra Agder-delegasjonen.

Hvis du snakker med noen fra Hedmark, så bør du egentlig bare unngå å snakke om hvor søt ulven er, ellers er det ittno som er mer koooselig enn folk fra Innlændet.

«Si meg, hvilket land er din au pair fra?», kan du åpne med hvis du skal starte en samtale med noen fra Oslo.

Men det tryggeste av alt er kanskje å gå bort til noen fra Bergen, for de er så fulle av seg selv at du trenger bare å stå der og lytte.

#

Vi begynner å merke at det nå er bare ett år til valgkampinnspurten virkelig er i gang. Nå begynner partiene å gjøre seg lekre for velgerne, hente frem det beste de har av politikk for å bygge tillit fremover mot 2017 og friste velgerne over på sin side.

Et av de partiene som virkelig har satt på sjarmoffensiven er SV. Denne uken hentet SV frem et nytt uprøvd forslag fra skuffen, og jeg må innrømme at det ikke kunne passet noen bedre enn nettopp SV.

Partiledelsen i SV vil nemlig ha med hele Norge ut på brunsnegleplukking. To ganger i året vil SVs partisekretær at hele Norges befolkning skal ta fri fra jobben for å dra ut og plukke brunsnegler.

De har til og med laget et eget navn på denne dugnaden sin. «Slug Hour» skal SVs nye prosjekt hete. 

Altså, dette må jo være det endelige beviset på at SV er for alt som er kjipt og mot alt som er gøy.

Happy Hour skal vi ikke få lov til å ha, men Slug Hour, der skal ingen slippe unna. Det neste blir vel at?. Nei, jeg kommer faktisk ikke på noe som er dummere enn det.

Men denne saken fikk meg også til å tenke på at SV på mange måter er selve manifestasjonen av en brunsnegle.

De lever på verdier som andre har plantet.

De forsyner seg grådig av det som er der.

Og får de herje lenge nok er det ikke så mye av verdi igjen.

# # #

Men SV er ikke de eneste som finpusser retorikken om dagen. Arbeiderpartiet har også begynt å gjøre seg klare for valgkamp, og der SV leter i gartnerskuffen for nye ideer, ser det ut som Arbeiderpartiet forsøker seg på god gammeldags skremselspropaganda.

Denne uken kunne AUF-leder Mani Hussaini fortelle at deres mål er at «fellesskapet vi har i dag skal bli enda sterkere om 20 til 50 år, og ikke svakere, som Høyre-siden hele tiden argumenterer for.» 

For det første er det fascinerende at AUF går rundt og tror at vi på høyresiden står opp hver morgen for å svekke fellesskapet i Norge. For det andre avslører det hvor snevert fellesskapsbegrepet til venstresiden egentlig er.

Jeg liker nemlig ordet «fellesskap». Jeg har alltid likt ordet «fellesskap». Ja, faktisk mener jeg at «fellesskap» er en av de viktigste bærebjelkene i et godt samfunn. Men når jeg hører ordet fellesskap er ikke «offentlig sektor» det første jeg kommer på.

Jeg tenker på familien min, vennene mine, kollegaer, på organisasjoner jeg er medlem av. På en rekke fellesskap som jeg for det aller meste har valgt å være en del av selv.

Det er disse fellesskapene som er ryggraden i våre liv.

Det er dem vi tenker på først når vi står opp om morgenen og som er i tankene våre når vi legger oss om kvelden.

Det er dem vi ser frem til å dele fine opplevelser med, og det er dem vi henvender oss til når livet er litt kjipt noen ganger.

Jeg synes egentlig litt synd på venstresiden, som holder seg med et så fattig fellesskapsbegrep. Der fellesskapet bare er et annet ord for velferdsstaten.

Derfor tror AUF at de styrker fellesskapet når de sier at «med skatt skal landet bygges». Som for øvrig er en tullete slogan på så mange måter at det kunne vært gjenstand for et eget foredrag. 

Men det viser først og fremst mangelen på en helt fundamental forståelse. At den viktigste velferden i livene våre skapes av de små fellesskapene.

Velferd skapes av mennesker.

Joda, vi må ha skatt også, men det er ikke skatt som gjør at læreren sitter igjen en ekstra time for at alle elevene hennes skal få realisert sine drømmer.

Det er ikke skatt som gjør at foreldre bruker timevis av fritiden sin, etter de kommer hjem fra jobb, på å gi barna i lokalsamfunnet et idrettstilbud.

Det er ikke skatt som gjør at tusenvis av voksne mennesker går natteravn hver helg, for å gjøre det litt tryggere for ungdom å ferdes ute

Dette er også velferd. Den er skapt av enkeltmenneskers engasjement og deres ønske om å gjøre noe for sitt lokalsamfunn.

Disse fellesskapene bygges ikke med høyere skatt.

De bygges ikke av flere lover og direktiver.

Norge på sitt beste bygges ikke av sosialistiske versjoner, der absolutt all innsats skal inn i den samme offentlige smørja.

Norge på sitt beste bygges av enkeltmennesker som tror på verdien av arbeidet sitt og som med små steg gjør Norge til et bedre land å bo i.

#

Kjære Unge Høyre,

Fellesskap betyr ikke bare en ting. Vi har mange typer fellesskap, men vi har også ett Fellesskapet Norge.

Men det handler ikke om hvor mange penger som formidles over offentlige budsjetter hvert år. Eller om tjenestetilbudene våre leveres av offentlige eller private aktører.

Når jeg tenker på fellesskapet Norge, så tenker jeg på hvilke verdier vi tror på som nasjon. Hva vi vil at Norge skal symbolisere på tvers av partipolitiske skillelinjer, hva vi forventer at både gamle og nye borgere slutter seg til av grunnleggende holdninger og verdier.

Jeg tenker på ytringsfrihet. At vi i Norge har rett til å kritisere både politiske og religiøse autoriteter. At vi kan være rivende uenige med hverandre. Ja, til og med si ting som krenker eller sårer, men at vi møter ytringer med motytringer, ikke med vold.

Jeg tenker på religionsfrihet. At vi i Norge har rett til å tilbe akkurat den guden vi vil. Rett til å slutte å tro på en Gud vi har trodd på. Rett til å begynne å tro på en annen Gud enn den vi har trodd på tidligere. Og vi har rett til aldri å ha trodd på noen Gud i det hele tatt. 

Jeg tenker på likestilling. At her i Norge så er kvinner likestilt med menn. At kvinner, både i familien, i politikken og i samfunnet for øvrig har den samme selvsagte rettigheten til høylydt å uttrykke sine meninger som det menn har. At de har den samme retten til å gå kledd som de vil, date hvem de vil og ellers finne sin identitet.

Jeg tenker på seksualitet. At her i Norge skal vi ha kommet så langt at homofil kjærlighet er akkurat like velkomment i gatebildet som heterofil kjærlighet, og at det gjelder like mye på Grønland torg eller midt tjukkeste Bibelbeltet som på Majorstua. At det gjelder minoriteter like mye som det gjelder etniske nordmenn.

Jeg tenker på rettstaten. At i Norge er det norsk lov og universelle menneskerettigheter som bestemmer hva du har lov til å gjøre, og den står over all form for æreskultur eller religiøse doktriner. At de lovene gjelder for absolutt alle som oppholder seg i Norge, uavhengig av hvilken kultur du kommer fra.

Jeg tror statsviteren Francis Fukuyama har rett når han sier at for å møte en situasjon der flere mennesker fra andre kulturer enn noen gang før, søker tilflukt i Europa, så må vi forme vår nasjonale identitet rundt politiske verdier.

Da må vi si at dette er kriteriene for å være en god nordmann, og de handler ikke om hudfarge, kjønn, religion eller seksualitet, men om hva du står for og hvordan du behandler andre mennesker.

#

Kjære Unge Høyre,

Sommeren pleier å være en tid for agurknyheter om katter i trær, hvilken is som er sunnest eller hvor i landet flåtten er mest utbredt. Denne sommeren har vært ganske annerledes.

Jeg tror det er flere enn meg som har kjent på en blanding av sinne, tristhet og matthet når du våkner opp om morgenen og sjekker nettavisene, bare for å se hvor det har vært et terrorangrep i dag.

Det er lett å kjenne seg litt følelsesmessig avstumpet. Samtidig blir man sint, fordi vi ikke kan akseptere at dette skal være den nye normalen.

I Nice skulle den elleve år gamle amerikanske Brodie og faren hans oppleve folkelivet på strandpromenaden. Dagen var 14 juli, Frankrikes nasjonaldag. Brodie var et av ti barn som ble drept den tragiske dagen i Frankrike. 

Terror er ikke noe nytt, men den har endret form. Angrepene er nærmere enn noen gang. Terrorgrupper rekrutterer ekstremister fra våre egne nabolag. Frankrike er et av landene som har blitt hardest rammet. 

Mange har pekt på en blanding av parallellsamfunn, store splittelser i befolkningen og økonomiske og sosiale problemer som årsaker til at Frankrike er særlig utsatt for terror. Mye av dette er et resultat av en feilslått integreringspolitikk.

Den franske avisen Le Figaro offentliggjorde i februar en rapport om at potensielt radikaliserte personer i Frankrike hadde økt kraftig i 2015. Områdene med flest radikaliserte er i Paris og Nice. Rundt 1800 mennesker har reist fra Frankrike for å bli fremmedkrigere.

Utenforskap kommer med en pris. Terrorgruppene rekrutterer ofte de som faller utenfor, de som føler at de aldri kan bli et fullverdig medlem av storsamfunnet.

Parallellsamfunn oppstår når integreringen feiler. Og la det være klart, å integrere mennesker betyr ikke at vi skal gjøre alle like oss selv, men at vi har et verdifellesskap. 

Det har kanskje aldri vært viktigere med en verdimobilisering enn akkurat nå.

Jeg tror noe av det farligste vi kan gjøre er å lage kriterier for å bli et fullverdig medlem av det norske fellesskapet, som er uoppnåelige for en stor del av samfunnet.

Så la oss slå det fast nok en gang, det handler ikke om hvilket navn du har, hvilke klær du går i eller hvilket land du kommer fra. Det å være norsk er å ha et sett med verdier. Du er norsk fordi du er en del av et fellesskap som tror på et samfunn med frihet, mangfold og toleranse.

# # #

Kjære alle sammen,

Dette er fjerde år på rad i nyere tid at vi arrangerer sommerleir. 

Da vi arrangerte den første sommerleiren på lenge i 2013, så skulle vi inn i regjering og farge Norge blått. Da ble sommerleiren den siste vitamininnsprøytningen før hundrevis av Unge Høyre-medlemmer over hele landet gjorde en kjempedugnad og løftet Erna Solberg inn i statsministerstolen.

Om ett år er vi der igjen. Da skal Unge Høyre bli den avgjørende faktoren som sikrer Erna fire nye år som statsminister og den første gjenvalgte Høyre-regjeringen siden 80-tallet.

Jeg har aldri gledet meg så mye til de debattene vi skal ha i tiden fremover, hvor vi skal vise hvem som har de beste ideene, de beste kandidatene og den beste politikken.

Fordi det betyr noe hvem som styrer Norge. Det betyr noe om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som leder regjering. Og ja, det betyr jammen noe om det er Unge Høyre eller AUF som er ungdomspartiet til det største regjeringspartiet.

Når vi skal ut på skoler over hele landet igjen etter sommeren, og få folk til å bli med på vinnerlaget, så kan vi være stolte av alt vi har fått til.

Det var Unge Høyre som krevde at regjeringen skulle gi yrkesfag et skikkelig løft. Nå har lærlingtilskuddet økt ved hver eneste budsjettrunde, etter at det sto stille i åtte år med Ap i regjering. Det betyr at langt flere yrkesfagelever kommer til å få fullført utdannelsen sin.

Vi har økt valgfriheten i skolen. Etter at Unge Høyre har jobbet for nasjonalt fritt skolevalg i årevis, har vi endelig kommet et godt stykke på vei, med en ny regel som gir alle rett til å søke på den skolen de vil, uansett hvor i landet den ligger.

Lærerevaluering har Unge Høyre jobbet for så lenge jeg kan huske. Jeg søkte på nett i dag for å finne det første avisoppslaget Unge Høyre hadde om det. Da fant jeg et oppslag fra 1991. Det er på det tidspunktet da Jan Tore Sanner var leder. Ja, det er faktisk to år før Maria var påtenkt. Så det betyr at Unge Høyres kamp for lærerevaluering er to år eldre enn Maria Barstad Sanner. 

Nå er en annen av Unge Høyres tidligere ledere kunnskapsminister, og alle elever får nå endelig en rett til å vurdere undervisningen sin.

For studentene leverte vi først den største økningen i studiestøtte på 10 år, etter bare et par måneder i regjering. Så fulgte vi opp med det som studentorganisasjonene og alle ungdomspartiene har jobbet for lenge. Nå blir det endelig 11 måneders studiestøtte. Og dette var vi enige om. Hele høyresiden og venstresiden var enige, men det måtte en Høyre-regjering for å få det til.

Med Erna bygger vi dobbelt så mange studentboliger i året som det vi gjorde med Jens Stoltenberg, og samtidig er sparebeløpet i BSU økt. Det gjør det enklere for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet.

Vi har fått til masse, og omtrent i det vi åpnet landsmøtet for litt over en måned siden ga også Torbjørn beskjed om at han endelig gjør noe med eksamen før russetiden. Neste år vil Stortinget få levert konkrete alternativer til hvordan det kan gjennomføres. 

Men er det en ting jeg har lært av å være leder i Unge Høyre i to år, mens Høyre har sittet i regjering, så er det at veien fra vedtak til handling kan være irriterende lang noen ganger. Derfor er det så fint at Torbjørn, som har ansvaret for så mange av de sakene vi jobber for, kommer på besøk i morgen.

For da har dere alle sjansen til å minne om disse. Så jeg håper alle kan bli med på en dugnad i morgen. Ingen tar selfie med Torbjørn uten også å spørre: «Og forresten, når kommer eksamen før russetiden?»

Kan vi være med på det? (JA)

#

Og når vi først snakker om gjennomslag.

I dag åpner også AUF sin sommerleir, og jeg har merket meg at de har en litt annen definisjon av ordet «gjennomslag» enn oss. Bare for å ta en helt tilfeldig sak: fraværsgrensa. Ja, av alle saker, så er det antakelig fraværsgrensen som har blitt diskutert mest i vår. 

Og i denne saken hadde AUF ? for en gangs skyld ? tatt et klart standpunkt, noen fraværsgrense skulle de ikke ha. Jeg synes jo det er litt ironisk at den viktigste skolesaken for AUF er å kunne skulke skolen så mye de vil, men la gå. 

I juni kunne de også feire, fraværsgrensa var offisielt avlyst. Så fornøyde var AUF med dette at de rykket ut i alle landets aviser, klappet seg selv på skulderen og tok æren for at fraværsgrensen ble avlyst. Men så, en uke etter at AUF jublet, kom det en kontrabeskjed fra Youngstorget: Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske hadde snudd i saken og sørget for at det blir fraværsgrense likevel. Og på tross av at Ap da har gått fra å være for, til å være mot, til å være for igjen, så klarer AUF med litt godt politisk håndverk å vinkle dette til en seier for seg selv. For de hadde jo vunnet første runde. 

Og da tenker jeg at du MÅ jo være medlem av AUF for å tro at når du ikke vil ha en grense for fravær, og tilslutt ender opp med en grense for fravær, så har du fått gjennomslag. 

Det er litt som å ønske seg en iPhone 6 til jul, men så ender du opp med et par hjemmestrikka ullsokker. Alle skjønner at du må dra en hvit løgn, gi tante en klem og si «tusen takk for ullsokkene jeg ønsket meg». Men du vil nok få noen rare blikk hvis du kommer på skolen etterpå, strekker frem føttene med ullsokkene, sånn at alle klassekameratene dine kan se dem, peker ned og utbryter høyt: «se ? en iPhone 6!»

#
Kjære alle sammen,

Om bare ett år skal vi inn i den viktigste valgkampen i Høyres historie.

Og jeg er utrolig optimistisk. 

Jeg blir optimistisk når jeg ser Mathias daglig i Tønsberg blad.

Jeg blir optimistisk når jeg ser Hassan slå ververekord på ververekord i Oslo.

Jeg blir optimistisk når Elizabeth, Tobias og Jenny holder så gode innlegg på Høyres landsmøte at Erna, Ine og Jan Tore må gå opp og ta replikk.

Jeg blir optimistisk når Nordland, Troms og Finnmark samler over 100 medlemmer til Nord-Norge konferansen.

Vi har kanskje ikke flest medlemmer som betaler 10 kroner i medlemskontingent og får en huba buba på kjøpet.

Men vi har de mest aktive medlemmene.

Vi har de best skolerte medlemmene.

Vi har de beste ideene.

Vi har de største politiske talentene.

Og beviset på det er alle dere som er her på Unge Høyres sommerleir 2016.

Jeg gleder meg masse.

Tusen takk.
 

Arbeiderpartiets boligbløff

Arbeiderpartiet har null troverdighet i boligpolitikken.

I dag kan vi se en video på Arbeiderpartiets facebookside, der de forteller at de vil bygge 3000 studentboliger i året. «800 flere enn regjeringen», står det i annonsen. Det de unnlater å fortelle er at denne samme regjeringen bygger 1200 flere studentboliger i året enn de selv gjorde da de styrte.

Under den rødgrønne regjeringen ble det årlig bygget i underkant av 1000 studentboliger i året. Noe av det første denne regjeringen gjorde var å gjennomføre et kjempeløft for utbyggingstakten av nye studentboliger, og vi ligger nå på ca 2200 studentboliger i året.

Jeg deler NSOs ambisjon om 3000 studentboliger, men det er ingen grunn til å tro på Arbeiderpartiet, når de plutselig har fått et slikt engasjement for studentboliger, som de ikke hadde i alle årene de styrte en flertallsregjering.

Det er heller ikke første gangen Ap har kommet med store løfter i boligpolitikken, som senere viste seg å være en diger bløff. I valgkampen i 2015 hørte vi Raymond Johansen gjentatte ganger love at de skulle doble boligbyggingen i Oslo. Så langt har det vært en gedigen fiasko.

Johansen har ikke bare mislykkes med å nå løfte sitt, men i stedet klart å sørge for en kraftig nedgang i nyregulerte tomter.

I mai var fasiten etter syv måneder ved roret at tomtereguleringen er nær halvert.

På Stortinget har Ap fått gjennomslag for nye energikrav som Boligprodusentenes Forening mener vil gjøre prisen på en 60 kvadratmeter stor leilighet hele 100.000 kroner dyrere.

Og ikke nok med det. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett foreslår de også å kutte det samlede sparebeløpet i BSU med 100.000 kr.

Summen av Aps boligpolitikk er altså at det bygges færre boliger, at boligene blir dyrere og at det blir vanskeligere å spare til bolig. 

Likevel skal vi altså etter en videosnutt på Aps facebookside tro på at antallet studentboliger vil skyte i været bare de kommer til makten.

Det er ikke spesielt troverdig, for å si det forsiktig.
 

Det personlige ansvaret tilbake i politikken

Det personlige ansvaret tilbake i politikken

Tale til Unge Høyres landsmøte 2016

Quality Hotel Edvard Grieg, 17.06.2016Kjære Unge Høyre-venner,

Denne dagen har jeg gledet meg til veldig lenge. Det er fantastisk hyggelig å se alle sammen. Det er noe helt spesielt med Unge Høyres landsmøte. Hvert andre år samles mange hundre Unge Høyre-folk, for å vedta ny politikk, og det vi vedtar her denne helgen er ikke Unge Høyre nye politikk, men om noen år er det også Høyres nye politikk.

I år er det 10 år siden jeg var på mitt første landsmøte i Unge Høyre.

Jeg husker det veldig godt. Det var i Stavanger, Torbjørn Røe Isaksen var leder i Unge Høyre. 

Det er mye som har endret seg siden den gangen. 

Organisasjonen er større.

Vi hadde ikke sånn lysende talerstol på den tiden.

Og gutta i Unge Høyre har nå oppdaget at det finnes andre plagg enn dressjakke. Selv om det er noen som tviholder på stilen fortsatt. (Jeg skal ikke nevne navn, Karl Stefan.)

Men det er noen ting som ikke endrer seg.

Jeg husker følelsen jeg hadde, da jeg skulle opp på talerstolen og holde innlegg for første gang.

Hjertet begynner å dunke, beinene begynner gjerne å dirre litt, jeg blir litt tørr i munnen. Noen tror kanskje at den følelsen går bort etter hvert. Det gjør den ikke.

Det er den samme følelsen jeg hadde, da jeg gikk opp på talerstolen for to år siden, etter å ha blitt valgt som leder av Unge Høyre, og det er den samme følelsen jeg har nå.

Jeg synes det er utrolig rart at det allerede er to år siden sist vi var samlet til landsmøte, for tiden har gått så utrolig fort.

De siste to årene har vært de travleste, og til tider mest slitsomme, jeg har opplevd, men det har også vært de mest lærerike, spennende og inspirerende.

Å være leder i Unge Høyre er et stort privilegium.

Vi har de mest aktive medlemmene.

Vi har de beste ideene.

Vi har de største politiske talentene.

Og det er alle dere som gjøre det å være leder i Unge Høyre til verdens beste jobb.

Det er å se medlemmene som ruler debattene i lokalavisa.

Det er å møte ungdommer som er på sitt første medlemsmøte i Unge Høyre, men som allerede har masse tanker om hvordan de vil gjøre samfunnet enda bedre.

Det er debattene i landsstyret og sentralstyret.

Det er dere på kontoret som sørger for at organisasjonen går rundt.

Det er samholdet, vennskapene og vår felles visjon om et samfunn med muligheter for alle.

Det er dere som gjør meg stolt av å si velkommen til landsmøte i det største borgerlige ungdomspartiet.

Velkommen til landsmøte i Norges viktigste og beste ungdomsparti!

Velkommen til Unge Høyres 53. landsmøte.
#
Kjære venner,

Da vi var samlet på Sundvollen for to år siden så var regjeringsprosjektet fortsatt ganske nytt.

Unge Høyre hadde som smått begynt å venne seg til rollen som ungdomspartiet til statsministeren og det største regjeringspartiet.

Vi har grunn til å være stolte av den reisen vi har vært med på de siste to årene.

Vi driver idéutviklingen i Høyre.

Vi fremmer forslag.

Vi får gjennomslag.

Vi går i krigen for Høyre, i avisene, på stands, i debattene rundt lunsjbordet i kantina og i sosiale medier når de trenger oss. Også kritiserer vi Høyre når de trenger å høre på oss.

Unge Høyre er på sitt aller beste når vi utgjør en ideologisk ryggrad i Høyre 

... når vi står som et prinsipielt korrektiv til et moderparti som av og til henfaller til litt koselig klikkstyre

... når vi løfter blikket og tar noen vanskelige debatter, samtidig som vi kombinerer dette med å jobbe målrettet for konkrete, praktiske og gjennomførbare løsninger, som gjør hverdagen til folk litt bedre, litt enklere og litt friere.

Det har vi fått til sammen de siste årene.

Jeg synes det viktigste med et landsmøte er å se fremover. Å utvikle ny politikk og diskutere hvilke løsninger vi mener er riktig for å møte de utfordringene vi står overfor, men vi skal også tillate oss å bruke litt tid på å snakke om alt vi har fått til. For det er ikke så rent lite.

Vi har gjort det enklere for ungdom å prøve seg i arbeidslivet, ved å åpne opp for flere midlertidige ansettelser.

Det var Unge Høyre som krevde at regjeringen skulle gi yrkesfag et skikkelig løft. Nå har lærlingtilskuddet økt ved hver eneste budsjettrunde, etter at det sto stille i åtte år med Ap i regjering.

I tillegg har vi innført et krav om at alle bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlige anbud.

Unge Høyre har jobbet for nasjonalt fritt skolevalg i årevis. Nå har vi endelig kommet et godt stykke på vei, med en ny regel som gir alle rett til å søke på den skolen de vil, uansett hvor i landet den ligger.

Lærerevaluering har Unge Høyre snakket om siden før forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var leder i Unge Høyre. Nå får endelig alle elever en rett til å vurdere undervisningen sin.

For studentene leverte vi først den største økningen i studiestøtte på 10 år, etter bare et par måneder i regjering. 

Og nå landsmøte, nå har vi endelig fått det til, det som studentorganisasjonene og alle ungdomspartiene har jobbet for lenge. Nå blir det endelig 11 måneders studiestøtte.

Med Erna bygger vi dobbelt så mange studentboliger i året som det vi gjorde med Jens Stoltenberg, og samtidig er sparebeløpet i BSU økt. Det gjør det enklere for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet.

Vi har fått til masse, og senest i går ble det klart at Torbjørn endelig gjør noe med eksamen før russetiden. Neste år vil Stortinget få levert konkrete alternativer til hvordan det kan gjennomføres. Og vi kommer aldri til å gi opp, før det er banket igjennom og vedtatt i Stortinget.

Så hvis Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom eller AUF vil ha en debatt om hvem som prioriterer yrkesfag, hvem som gir elevene valgfrihet, hvem som sørger for bedre studentøkonomi, hvem som gjør at ungdom får jobb, ja, hvem som har den beste ungdomspolitikken, så er vi klare for den debatten hvor som helst, når som helst.

Bring it on!

#

Kjære landsmøte,

Vi står ved et veiskille i norsk politikk.

I altfor lang tid har den politiske debatten stort sett handlet om hvem som prioriterer et felt mest, ved å bruke mest penger på det feltet.  Men hvis man prioriterer alt, prioriterer man i realiteten ingenting. 

Dette må snu. Og årsaken er veldig enkel: Pengene er snart brukt opp. 

Det er ikke mange år til Norge går i minus. Det betyr at utgiftene har vokst seg så store at vi ikke klarer å demme opp for dem med avkastningene fra oljefondet.

Om vi bare viderefører dagens velferdsnivå, vil underskuddet på statsbudsjettet i 2060 være på hele 140 milliarder. Det er ikke en påstand. Det er finansdepartementets egne beregninger.

Det er noe alle politikerne egentlig vet, men som det er altfor liten vilje til å gjøre noe med.

Og dette er kostnaden ved å finansiere dagens velferdsnivå. Så utfordringen er egentlig mye større.

For vi kommer ikke til å være fornøyd med dagens velferdstjenester i 2060, like lite som våre besteforeldre hadde vært fornøyd med 70-tallets velferdstjenester i dag. 

Vår generasjon kommer også til å kreve at velferdssamfunnet fortsetter å utvikle seg, men det vil kreve at utviklingen på andre områder snur.

Skal vi fortsette å øke kvaliteten på offentlige tjenester, samtidig som vi arbeider mindre og pensjonerer oss tidligere, så vil vi omtrent på det tidspunktet da vi blir pensjonister ende opp med et årlig budsjettunderskudd på 600 milliarder, eller 26 prosent av fastlands-BNP.

Om dere synes det blir mye tall, så kan jeg illustrere det på følgende måte: Det er det dobbelte av det Hellas slet med på det aller verste.

Det betyr ikke at jeg tror vi kommer til å ende opp som Hellas. Vi kommer ikke til å gjøre det. Vi vet ikke akkurat hvordan samfunnet vårt kommer til å se ut i 2060. 

Det vil vokse frem ny teknologi, nye næringer og nye trender som endrer på dette bildet.

Men det vi kan si helt sikkert er at vi ikke kan fortsette å jobbe mindre og pensjonere oss tidligere samtidig som vi lever lengre og bevilger oss stadig dyrere velferdsordninger til stadig flere som igjen skal finansieres av stadig færre i arbeid.

Det er som Margaret Thatcher sa: Problemet med sosialisme er at på ett eller annet tidspunkt så går du tom for andre folks penger.

Denne utfordringen kommer nærmere og nærmere. Snart går det ikke an å skyve den foran seg lenger, men det kommer ikke til å bli enkelt. 

En hel generasjon politikere som aldri har vært vant til noe annet enn å fordele nye store overskudd, må snart lære seg å navigere i en virkelighet der nye «satsninger» krever at man må kutte i noe annet. Det er en jobb vi i Unge Høyre må hjelpe dem med, for det er faktisk vår fremtid dette handler om.

I 2060 så er Erna Solberg 99 år. Vi håper selvfølgelig at hun fortsatt er en vital, aktiv dame på den tiden, men sjansen er nok stor for at hun i det minste har vært pensjonist noen år.

Vi som sitter her i salen går en langt mer usikker pensjonstilværelse i møte. Det er rett og slett usikkert om det er penger igjen til oss. Det betyr at for hvert år som går nå, så vil det bli viktigere og viktigere med politikere som evner å prioritere.

Vi har ikke lenger råd til politikere som ikke vil noe mer enn å styre.

For når du ikke kan bruke mer penger på alt lenger, så betyr det at du må si at noe er viktigere enn noe annet.

Det er dette politikk handler om. Det er ikke alltid lett å ta ansvar, men når ikke politikere gjør den jobben, så kan det fort få absurde konsekvenser.

Det er for eksempel et mysterium for meg at vi i Norge har godtatt en ordning med 100 prosent sykelønn, en ordning som har gitt oss dobbelt så høyt sykefravær som Sverige.

Jeg tror ikke folk flest er klar over hvor mye penger dette koster oss.

Hvert år bruker Norge ca 40 milliarder på sykelønn. Det er, for å sette det litt i perspektiv, like mye penger som vi bruker i året på hele Forsvaret.

Eller for å si det med et språk Oslo og Akershus forstår. Det er en ny E18 hvert eneste år.

Så hva er grunnen til at Sverige har halvparten så høyt sykefravær som oss? 

Er det lufta i Sverige som er så mye bedre?

Eller kan det kanskje ha noe med økonomiske incentiver å gjøre?

Sverige pleide nemlig å ha samme sykelønnsordning som Norge, og omtrent like høyt sykefravær.

Forskjellen er at Sverige opplevde en økonomisk krise på 90-tallet, og måtte spare penger. Da fant de ut noen spennende ting. En undersøkelse viste for eksempel at korttidsfraværet økte med 40 prosent under fotball-VM.

Det Sverige gjorde var blant annet å innføre 80 prosent sykelønn. Det førte til en halvering av sykefraværet.

Vi i Norge, derimot, opplevde en sterk vekst i oljeinntekter. I stedet for å prøve å spare, tviholdt vi på 100 prosent sykelønn, og alle forsøk på å få ned sykefraværet har mislykkes.

Hadde vi gjort som Sverige kunne vi altså spart over 20 milliarder i året.

Dette er først og fremst et prinsipielt spørsmål om at det alltid skal lønne seg å jobbe, men det er også et rent praktisk spørsmål om dette virkelig er den beste måten å bruke 20 milliarder på?

Hva med kreftmedisiner som vi ikke har tatt i bruk i Norge enda fordi det er for dyrt?

Hva med rusmisbrukere som står i kø og venter på behandling?

Hva med lavtlønnede aleneforsørgere som sliter med å få endene til å møtes? 

Hva med barn som lever i fattigdom? Kunne vi ikke gjort noe mer for dem?

Det mener jeg vi kan, og det er her vi kan vinne denne debatten.

Sykelønnsdebatten illustrerer et større problem. Nemlig at mangelen på faktiske prioriteringer forhindrer oss i å hjelpe mest effektivt, de som trenger det aller mest.

Jeg synes vi skal ta denne debatten, både i og utenfor vårt eget parti med rak rygg.

Vi skal ikke la oss forlede av folk i eget parti som sier det ikke er mulig å vinne valg på å stå rakrygget i debatter og forklare hvorfor vi har gjort en vanskelig politisk prioritering. 

Og enda viktigere: Vi skal aldri la oss belære av en venstreside som tror de har monopol på å bry seg.

... som tror de er reinkarnasjonen av godhet, bare fordi de har en eneste løsningen på et hvert problem: å kaste mer penger på det.

En slik politikk er uansvarlig og i utakt med fremtiden. Og ikke bare fordi den er dyr, selv om det er ille nok, men fordi denne ideen om at alle problemer kan løses med litt mer politikk, litt mer stat og litt mer offentlig sektor, bidrar til å bryte ned den kanskje aller viktigste kvaliteten i et godt samfunn, det personlige ansvaret. 

Det er ikke mulig å si at staten skal ta alt ansvaret for deg, og samtidig be folk om å ta ansvar selv.

Vi må avvise ideen om at:
 - hvis du får en dårlig karakter så er det skoleverket sin feil.
 - hver gang du kommer for sent til en avtale så er det NSB sin feil.
 - hvis du mangler motivasjon på jobb så er det bare arbeidsgiver sin feil.
 - hvis du spiser noe usunt så er det butikkene sin feil.
 - ja, hvis du begynner å snuse så er det fargen på snusboksen sin feil.

Jeg meldte meg inn i et parti som tror på personlig ansvar.

Det er på tide å minne Høyre om våre grunnleggende prinsipper.

Det er på tide å bringe det personlige ansvaret tilbake i politikken.

#

Kjære landsmøte, 

Komplekse problemstillinger har sjelden perfekte svar.

Få områder illustrerer det så tydelig som i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss en verden som ser annerledes ut, enn da vi tok over regjeringskontorene. Ved inngangen til 2014 var vår største bekymring fortsatt Norges forhold til Kina.

Så endret det sikkerhetspolitiske bildet i Europa seg, kanskje for resten av vår levetid, da verden ble lamslått vitne til at Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya. Det var første gang siden andre verdenskrig, at en europeisk stat med makt annekterte en del av et naboland.

Bare uker før vi avholdt vårt landsmøte på Sundvolden for to år siden, tok terrorgruppen IS kontroll over Iraks nest største by, Mosul. Siden har vi nesten blitt vant til daglige oppdateringer fra skrekkregimet IS, på nyhetssendinger, på nettaviser og i facebook-feeden vår.

I Syria er det brutal borgerkrig. Konflikten omtales nå som verdens verste humanitære krise. Hver femte flyktning i verden kommer nå fra Syria, og det er flere mennesker på flukt i verden enn på noe tidspunkt siden andre verdenskrig.

Samtidig ser vi et Europa i full terrorberedskap. Siden januar i fjor har mer enn 400 mennesker blitt drept i ulike terrorangrep på europeisk jord. De tre største begått av IS. Angrepet på satirebladet Charlie Hebdo i januar i fjor, det koordinerte angrepet i Paris i november og terrorangrepet i Brussel for under bare tre måneder siden.

Jeg sier ikke alt dette for å svartmale. Også i fjor gjorde verden store fremskritt. I store deler av verden var 2015 antakelig det beste året i verdenshistorien, selv om det ikke er det inntrykket man får i mediene. 

Antallet mennesker som lider av underernæring har gått ned, barnedødeligheten i verden har gått ned, ekstrem fattigdom har fortsatt å synke, flere mennesker har koblet seg på internett og flere barn har fått tilgang til utdanning. Det skal vi være glad for, men det er lett å misbruke statistikk. Tar vi i betraktning at mesteparten av denne fremgangen kan tilskrives velstandsvekst i Kina og India, som alene utgjør 40 prosent av verdens befolkning, så kommer vi ikke utenom at vi er i en tid der mange av de verdiene vi setter høyest er i fare i store deler av verden.

Jeg nekter å være pessimist. Unge Høyre har alltid vært fremtidsoptimister. Vi tror at verden går i riktig retning, men er det noe historien har lært oss så er det at den er full av tilbakeslag på veien.

Nå står verden overfor et av de grusomste terrorgruppene og den blodigste borgerkrigen vi har sett i moderne tid.

Det er ikke sikkert vi har fasiten på hvordan vi skal håndtere dette, men det som er helt sikkert er at det kommer tidspunkter hvor man må velge 

... velge mellom å stille opp, uten helt å vite konsekvensene, eller å sitte stille og se på at urett skjer.

I de tidspunktene skal Unge Høyre alltid være på lag med de som mener at Norge skal ta ansvar, selv om det mest behagelige er å la være.

De som mener at vi trenger å bidra mer til våre allierte i NATO, og ikke dem som mener at Norge kan høste fruktene av de avtalene som garanterer for vår sikkerhet, men vike unna ansvaret når det gjelder som aller mest.

Det er da vi skal huske Edmund Burkes ord:

"Det eneste som skal til for at ondskapen seirer er at gode mennesker unnlater å gjøre noenting."

Landsmøte, la det aldri være noen, enten de er hjemme eller ute, Unge Høyre skal alltid stå stolt, støtt og trofast bak våre kvinner og menn i uniform.

#

Kjære landsmøte,

Vi trenger en sterkere verdimobilisering i samfunnet, når det vi tror på blir angrepet.

For under en uke siden gikk en 29 år gammel mann inn på en nattklubb. Mellom fingrene holdt han en AR15-angrepsrifle. I det han åpnet ils, på Pulse, stoppet 50 hjerter fylt med kjærlighet å slå for alltid. De ble brutalt henrettet, fordi de er homofile.

Et sted der folk samler seg for å danse og le omgitt av likesinnede er nå blitt gjenstand for den verste masseskytingen i amerikansk historie.

Barbara Poma started nattklubben Pulse i 2004, til minne om sin homofile bror John, som døde av AIDS etter langvarig kamp mot sykdommen.Hun ville skape mer bevisstgjøring rundt- og støtte til LHBT-miljøet. Klubben har hun beskrevet som tuftet på konseptet kjærlighet og toleranse, etter støtten hennes bror fikk fra familie og venner, da han kom ut som homofil i en streng italiensk familie, der homofili var uglesett.

Navnet "Pulse" er inspirert av brorens hjerteslag som hun mente at holdtes i livet med rytmene fra klubben.

I dag hører vi ekkoet av det hjerteslaget over hele verden.

Massakren i Orlando er en så altfor tragisk og brutal påminnelse om det omfattende homohatet som finnes i verden, og som vi må adressere hvor enn det finnes.

Homofili er forbudt i 77 land.

I land som Saudi Arabia, Iran. Nigeria og Somalia for å nevne noen, kan det å elske noen av samme kjønn straffes med døden.

Norge er et av verdens mest likestilte land, men fordommer og homohat finnes også her.

Det finnes blant etnisk norske, men det finnes kanskje spesielt i enkelte minoritetsmiljøer.

I homoparaden i Oslo går det hvert år minoritetsungdom som dekker seg til, fordi de er redd for reaksjonene fra familie og omgivelser hvis de blir identifisert.
Den norsk-somaliske forfatteren Amal Aden er Norges eneste offentlig kjente og åpne lesbiske muslim. For det må hun bo med hemmelig navn på hemmelig adresse, av frykt for seg selv og sine barns sikkerhet.

Når vi debatterer hva slags Norge vi skal ha i fremtiden, så kunne ikke jeg brydd meg noe mindre om hvilken hudfarge folk har, hvilke høytider de feirer, hvilken Gud de ber til før de legger seg om kvelden eller om de ber til noen Gud i det hele tatt.

Men det jeg bryr meg om, som jeg vil holde frem som en kompromissløs del av det norske samfunnet. 

Det er at alle mennesker skal ha den samme retten til å leve i fred og frihet.

Derfor vaier regnbueflagget stolt utenfor landsmøtehotellet denne helgen.

For når alt kommer til, så er det ingenting som er viktigere, ingenting det er viktigere å forsvare, enn retten til å være den man er og elske den man vil, uten frykt.

Kjære landsmøte,

Vi se fremover, også når grusomhetene rammer der ute.

Om bare ett år gjør vi oss klare til nok en valginnspurt. Da skal valgboder, skolekantiner og debattpaneler fylles opp av Unge Høyre-medlemmer, som skal løfte Erna Solberg frem til gjenvalg som statsminister.

Men det er ikke HELT sånn som enkelte i Høyre-ledelsen liker å tro, at vi er i gang med 2017-valgkampen helt enda.

Før det skal vi nemlig vedta et stortingsprogram for neste periode. Vi skal finne våre kampsaker og bestemme hva som skal være Høyres prioriteringer.

Landsmøte, hvis det er et tidspunkt det er lov å lage litt bråk, løfte kontroversielle saker, så er det i tiden nå og frem til landsmøtet neste vår.

For det første så skal vi kreve høylytt at våre seire i stortingsprogrammet og regjeringserklæringen for denne perioden, faktisk blir vedtatt politikk.

Vi skal gi beskjed når Høyre-folk i regjering blir litt for glad i å bruke penger, og minne dem på at de er valgt på et program som sier at staten gjerne kan bli litt mindre.

Vi skal protestere når Høyre-folk glemmer personvern og tar for lett på nye overvåkningsmetoder. Eller når ikke-navngitte Høyre-topper i helsedepartementet fra Rogaland, synes det er en politisk oppgave å troppe opp i butikken og bestemme hvor sjokoladen og bamsemumsen skal ligge, 

Også må vi sørge for at når vi går til valg i 2017, så er det både med ny politikk og med nye unge kandidater på listene, som sørger for at Unge Høyres saker blir vedtatt på Stortinget.

For ikke til forkleinelse for dere i Løvebakken Unge Høyre her i dag, men dere begynner å bli litt gamle dere også.

#

Kjære landsmøte,

Vi går en spennende tid i møte, med mange debatter og vanskelige avgjørelser.

Men jeg er helt sikker på at det er med veiledning fra våre grunnleggende liberalkonservative prinsipper at vi skal klare løse utfordringene vi står overfor.

Det er med vår tro på et sterkt forsvar og budsjettdisiplin.

Vår tro på et velferdssamfunn som ikke skal være alt for alle, men mer for de som trenger det aller mest.

Et samfunn som er opptatt av å løfte de som har falt utenfor opp, ikke trekke toppen ned.

Vår tro på en fri markedsøkonomi.

... at hvis du slipper løs ambisjonene som brenner i hvert enkelt menneske, så vil de stå på, skape verdier, nye arbeidsplasser og gjøre samfunnet bedre for oss alle.

Det er vår tro på like muligheter, i motsetning til like resultater.

... ikke at alle skal få de samme karakterene, den samme lønnen eller det samme huset, men at alle skal ha den samme muligheten til å få det.

Den er denne visjonen som forener oss: At mennesker kan få til de mest fantastiske ting, hvis de gis frihet og tillit.

Ideen: at når politikere blir mer opptatt av å skape muligheter enn å bestemme resultater
... mer opptatt av å slippe løs skaperkraft og initiativ enn å holde det tilbake
... mer opptatt av å gi folk valgmuligheter enn å avgjøre folks valg.

Så er det ingen grenser for hva vi kan få til.

Jeg gleder meg masse til landsmøtet.

TUSEN TAKK.

#

Innlegget kan også sees her:


 

 

Dagens no-brainer

Arbeiderpartiet har brukt penger på å finne ut at det er 70 ganger enklere å bruke penger enn det er å skape verdier.

Ja, du leste riktig.

Arbeiderpartiet har bestilt en rapport fra SSB, for å finne ut hva som er den enkleste måten å skape nye arbeidsplasser, og Støre er angivelig i fyr og flamme over resultatene.  

Funnene til SSB viser nemlig at offentlig forbruk er en opp til 70 ganger enklere måte å skape arbeidsplasser enn skatteletter.

Det er så man kan høre jubelropene på Youngstorget. "Endelig har vi beviset", "Nådestøtet mot høyresiden", "Hvordan skal de forsvare seg mot dette?", spurte kanskje Helga Pedersen i et fornøyd jubelrop.

Hadde det bare ikke vært for at de glemte å presisere at arbeidsplassene helst bør være lønnsomme også.

For hva er det Arbeiderpartiet egentlig har funnet ut?

Jo, de har funnet ut at kortsiktig offentlig forbruk skaper arbeidsplasser fortere enn langsiktige investeringer i privat næringsliv.

Dette må være tidenes no-brainer.

Jeg lurer på hva sosialøkonomen Jens Stoltenberg tenker, der han sitter på NATO-kontoret i Brüssel og kanskje har rukket å skumme forsiden på VG.no i dag. Hvis han har det så tenker jeg han rødmer, for Aps poeng er så banalt dumt at man ikke vet om man skal le eller grine.

De kunne like så godt brukt penger på å finne ut at kjappe lommepenger fra foreldre er en raskere måte å skape omsetning på Mix enn å oppfordre ungdom til å skaffe seg sommerjobb.

Selvfølgelig er det enklere å skape jobber raskt ved å ansette dem i offentlig sektor eller ved å kjøpe inn tjenester med offentlige midler. Men det er å bruke penger, ikke å skape verdier. 

Vi kan vedta 10.000 nye arbeidsplasser i offentlig sektor i morgen, eller bestille tjenester for 10 milliarder, 100 milliarder, men det er ikke å skaffe seg inntekter. Problemet i dag er altså ikke at vi mangler tiltak å bruke offentlige penger på. Vi mangler inntekter, som finansierer dette offentlige forbruket.

Dessuten, når skal Ap forstå at vi er i en annen situasjon nå enn finanskrisen i 2008? Dette er ingen akutt likviditetskrise som kan løses med kun å pøse inn penger for å holde hjulene i gang. 

Det vi er inne i nå er en langvarig omstilling. Vi trenger nye hjul.

Ja, vi skal også bruke penger på offentlige investeringer i veier, bygninger, jernbane og annen infrastruktur, fordi det trengs, men hvis Støre vil ha penger å bruke på dette også i fremtiden, så må vi også gjøre noe på inntektssiden.

Poenget med skatteletter er ikke å skape arbeidsplasser i morgen. Det er å skape langsiktig grunnlag for investeringer i Norge, sørge for at eksisterende næringer kan investere i ny virksomhet, at nye næringer kan vokse frem, at nye lønnsomme arbeidsplasser blir til og at norsk økonomi gradvis får flere bein å stå på.

Forøvrig er det også nettopp dette Støre nylig har vært med på i Stortinget. Ap var nylig med på et skatteforlik som innebærer nye milliardlettelser til bedrifter i Norge, angivelig i den tro på at også Ap mener at dette skaper vekst for fremtiden?

Var det bare spill? Tror ikke Ap på det de stemmer for i Stortinget? Er det kanskje dagens oppslag i VG som bare er tull? Eller er det muligens blitt sånn at det er dagsformen til Støre som bestemmer hva Ap mener fra en dag til en annen?

Uansett er det ganske oppsiktsvekkende at "ørnen" i norsk politikk mener det er en nyhet at det er lettere å bruke penger enn det er å skape nye inntekter, men det er kanskje nettopp derfor velgerne satte Høyre og ikke Ap i førersetet. Måtte det fortsette slik.

Stopp drittpratet!

Er det forskjell på hva slags kritikk kvinner og menn må tåle? Og er det andre standarder for Frp?

I går var det 1. mai, arbeidernes internasjonale dag. Dagen da alle kjente og mindre kjente politikere på venstresiden sendes til torg og samfunnshus for å holde appell. Den som vant kampen om oppmerksomheten var AUF-leder Mani Hussaini, med en lite gjennomtenkt uttalelse om å «kaste kjerringa på hue ut av regjering» med henvisning til Sylvi Listhaug.

Hussaini fikk mye berettiget kritikk for dette. Det som derimot var direkte skremmende var å se hvordan mange svarte på uttalelsen ved å lire av seg direkte rasistisk hets. Selv på Hussainis egen facebook-status der han beklaget ordvalget sitt, flommet det over av stygge kommentarer jeg ikke har lyst til å gjengi her.

Man skal kanskje ikke bruke for mye tid på å forsøke å forstå logikken til nettroll, men det er likevel en imponerende idiotisk slutning å tenke: «Se, AUF-lederen sa noe dumt, hvilken fin anledning til å svare med å spre rasistisk dritt på statusen hans". 

Jeg ble sjokkert over å se alt grumset noen får seg til å skrive, og det var en viktig påminnelse om at vi vi må være bevisste på hva Hussaini og andre politikere med minoritetsbakgrunn tidvis må gjennomgå, og si tydelig fra om hva vi ikke aksepterer. 

Spesielt gjelder det oss som har åpne profiler på facebook, der nedslagsfeltet er uendelig. Hussaini skal møtes med akkurat den samme kritikken når han sier noe dumt som alle andre, men vi har et redaktøransvar i å forhindre at våre egne statuser blir oppsamlingssted for rasistisk grums og samtidig si tydelig ifra når vi ser det andre steder.

Når det er sagt mener jeg også at venstresiden bør trekke noen lærdommer av denne saken. Det kan være lurt å reflektere litt over måten de tillater seg å omtale særlig kvinner i Frp på og spørre seg selv om de ville akseptert lignende retorikk andre veien. 

Jeg er for et spisset politisk ordskifte og reagerer vanligvis ikke med stort mer enn et skuldertrekk når venstresiden maler med bred pensel i sine beskrivelser av høyresiden på 1. mai, men jeg reagerte da Hussainis budskap nådde forsiden på nettavisene. Ikke minst fordi vi lett kan se for oss hva Hussainis budskap hadde vært dersom det i stedet var lederen av FpU som hadde brukt de samme begrepene om eksempelvis Hadia Tajik.

Nå har imidlertid Hussaini beklaget uttalelsen sin, så det er ingen grunn til å kverne videre på kritikken av ham, men jeg synes uttalelsen tjener som et eksempel på en bredere debatt. Den handler 1) om forskjellene på hva slags kritikk kvinner og menn må tåle i politikken, og 2) at mange synes å ha en egen standard for Frp.

Mitt klare inntrykk er at menn (i hvert fall hvite menn) som oftest kritiseres for hva de sier, gjør, mener og står for. Kvinner må i mye større grad tåle kritikk for hva de er. 
 
Når eksempelvis Jonas Gahr Støre kalles for «tåkefyrste», så er det en karakteristikk av måten han kommuniserer politisk. 

Så kan man være enig eller uenig i hvorvidt det er fortjent, men det er ikke en karakteristikk av mennesket Støre. Når Sylvi Listhaug eller Siv Jensen kalles «kjerring», «heks», eller lignende, så handler det ikke om dem som politikere. Det er nedsettende kommentarer om dem som kvinner og som mennesker. 

Vanligvis må vi til kommentarfeltene for å finne slikt, men det er akkurat som om sløret av anstendighet hos ellers dannede mennesker iblant faller bort når det er Frp-politikere som omtales. Det er et eget aggresjonsnivå forbundet med Frp som får politikere på venstresiden til å si ting om Siv Jensen eller Sylvi Listhaug som jeg ikke tror de ville funnet på å si om for eksempel Erna Solberg.

Grunnen til at jeg reagerer på dette er fordi Hussainis uttalelse føyer seg inn i en trend. Tidligere i år spurte en MDG-politiker om det var mulig å få «få gjenreist anlegget for heksebrenning» i et innlegg om Sylvi Listhaug. I går sammenlignet lederen i Elverum SV Sylvi Listhaug med Joseph Goebbels.

Og det finnes flere eksempler.

Det er ikke nødvendig å gjøre denne saken større enn den egentlig er. Jeg synes likevel at partier som ellers er opptatt av å snakke om sosiale strukturer som forhindrer kvinner i å ta plass, burde reflektere litt over om de har en partikultur som bidrar til det motsatte overfor kvinnene de er mest uenige med.

 

Republikaner i eksil

Nå skal jeg si noe jeg aldri trodde jeg skulle si: Jeg har begynt å få mer sansen for Hillary Clinton. 

Det er nok mer hodet enn hjertet som snakker. Mest av alt er det et resultat av at jeg er mildt sagt desillusjonert av tilstanden i amerikansk politikk akkurat nå. Spesielt gjelder det Republikanerne som ser ut som et galehus for tiden, men som jeg tradisjonelt har følt mer tilhørighet hos enn Demokratene. 

Det høres kanskje rart ut, ettersom det kommer fra en ikke-religiøs nordmann som både er tilhenger av selvbestemt abort og homofiles rett til å gifte seg og adoptere barn. For en typisk skandinavisk liberalkonservativ er imidlertid politisk tilhørighet i USA litt vanskeligere enn det er her i Norge.

Grunnen til at jeg tradisjonelt har holdt med republikanerne har noe med samfunnsbeskrivelsen å gjøre. Til tross for at jeg i nær sagt alle sosialpolitiske saker er langt nærmere Demokratene enn Republikanerne er det noe med det overordnede konservative budskapet som treffer bedre. 

Republikanerne vektlegger personlig frihet og ansvar, de ønsker en mindre inngripende føderalstat, de ønsker friere handel, mindre regulering og lavere skatter. Ikke minst har Republikanerne i moderne tid stått for en utenrikspolitikk som vektlegger amerikansk lederskap i verden.

Det sitter altså langt inne å stemme på en demokrat (jeg har dobbelt statsborgerskap og kan stemme i USA). Nå er jeg imidlertid i ferd med å snu, og det til tross for at det sitter ekstra langt inne å stemme på Hillary Clinton. 

Hillary er på mange måter en ganske svak kandidat. For det første virker hun for uekte og innøvd, men det hadde ikke vært et så stort problem om det ikke var for at hun også fremstår lite tillitvekkende og veldig opportunistisk. Og før du innvender at dette er en «kvinnegreie» så mente jeg det samme om Mitt Romney. Det var grunnen til at jeg ikke stemte i 2012. 

Det hefter riktignok ved Hillary at hun ikke er noen «natural crowd pleaser», men det er hennes minste problem. De fleste amerikanske presidenter har ikke vært det. Problemet blir muligens litt mer åpenbart i Hillarys tilfelle, når vi tar i betraktning at de to siste demokratiske presidentene er blant de beste folketalerne som har sittet i Det ovale kontor. Verre er det imidlertid at hun virker uekte.

Ser vi for eksempel på Obamas forgjenger, George W. Bush, så var heller ikke han noen stor folketaler som kunne løfte taket på en fullsatt stadion, men han hadde en gutteaktig cowboy-sjarme som appellerte til den jevne amerikaner og han virket ekte.

Når det er sagt har Hillary noen åpenbare kvaliteter som verdsettes altfor lite i den offentlige debatten. Det jeg liker med Hillary er at hun er en policy-orientert politiker som bryr seg om detaljer og er mer interessert i resultater enn luftige og urealistiske visjoner. De kvalitetene blir ekstra tydelige i årets valgkamp.

 Hennes to hovedutfordrere på republikansk side er 1) en sexistisk, halvrasistisk, narsissistisk realityklovn som fortsatt har til gode å levere et eneste substansielt politisk resonnement, og 2) en gjennomført klein mørkemann på den ytterste religiøse høyrefløyen, som i Senatet har gjort det til sitt varemerke aldri å kompromisse og bli uvenner med bortimot alle, inkl. sin egen partigruppe.

I hennes eget parti er hovedutfordreren en slags hvit pensjonistversjon av Obamas 2008-kampanje, bare enda mer naiv og enda mindre konkret. Masse luftige visjoner som fort vil bli avkledd i møtet med virkeligheten, der det er kompromisser og politiske hestehandler som gjelder.

Nettopp derfor er den mest utbrukte kritikken mot Hillary egentlig hennes viktigste fortrinn. Hun tilhører det politiske etablissementet. Hun har både vært førstedame, senator og utenriksminister. Hun vet hva det vil si å sitte rundt bordet og måtte forhandle frem kompromisser i et krevende politisk landskap.

Det er, på mange måter, ekstra viktig i USA.

Det amerikanske politiske systemet er designet for at det skal være vanskelig å få gjennomslag. I et parlamentarisk styringssystem, som i Norge, er det egentlig relativt enkelt å få saker igjennom. Det «eneste» som kreves er et etablert flertall i parlamentet. Det holder ikke i USA. Det amerikanske systemet er skrudd sammen med så mange «checks and balances» at det kan være tilnærmet umulig å få gjennomslag i et polarisert politisk klima. 

Presidenten er avhengig av flertall i både Representantenes hus og Senatet for å få igjennom vedtak. Representantene her velges separat. Det samme gjør presidenten som utnevner regjeringen, i motsetning til et parlamentarisk system der regjeringen utgår av parlamentsflertallet. Siden regjeringen er uavhengig av Kongressen kan heller ikke flertall i begge kamre gi marsjordre til regjeringen, slik Stortinget kan i Norge. Med mindre et vedtak har 2/3 flertall i både Representantenes hus og Senatet, kan Presidenten til enhver tid legge ned veto.

Det krever politisk kløkt og samarbeidsevner for å få noe som helst gjort i USA. Derfor irriterer jeg meg, ved hvert amerikansk presidentvalg, over dette higet etter å nominere en kandidat som kommer mest mulig utenfra. Det er kun (?) i politikken at denne grenseløst naive ideen ofte oppstår (ikke bare i USA), om at det å aldri ha hatt befatning med det systemet du aspirerer å lede, skulle gjøre deg mest mulig i stand til å gjøre store endringer.

Clinton kan ikke si det rett ut, men mellom linjene er hennes budskap egentlig noe jeg har etterlyst hos en amerikansk presidentkandidat i lang tid: «I've been in Washington all my life. That's why I know how to change things.»

Hillary har, uten sammenligning, de mest substansielle talene og gjør de mest detaljerte intervjuene. Så gjenstår det å se om en eventuell Clinton-administrasjon vil få en kongress som det overhodet er mulig å samarbeide med. 

Uansett, i et valg hvor anti-establishment-segmentet har fått så komiske utslag og gitt oss et historisk uspiselig knippe kandidater å velge mellom, så ville det vært utrolig tilfredsstillende om resultatet ble den klareste establishment-presidenten, muligens siden John Quincy Adams.

Vi vet i det minste hva vi får med Clinton. Skulle hun bli valgt går hun neppe inn i historiebøkene som noen stor reform-president, men man kan i det minste være trygg på at verdens mektigste nasjon styres av en kompetent politiker.

Det er også et vesentlig poeng, for oss som ønsker et USA som tar mer lederskap i verden, at Clinton representerer et brudd med Obama-doktrinen i utenrikspolitikken. Hun er mer villig til å sette makt bak kravene, om nødvendig med militær inngripen. Slik sett er det også av egeninteresse at jeg fort kan ende opp med å stemme på Clinton.

Det siste Europa trenger i en tid der det europeiske fellesskapet slår sprekker, der terrorfaren øker og Russland ruster opp, er et USA som virker uinteressert i å lede, og som snakker om «red lines», men som er uvillige til å reagere resolutt hvis de brytes.

Det sier litt om hvilke koko-tilstander amerikansk politikk er i akkurat nå, når selv Koch-brødrene vurderer å donere penger til Clinton

Fortsetter det republikanske partiet utviklingen de er inne i, så er jeg redd for at mitt eventuelle eksil hos Demokratene vil bli langvarig. Jeg tror ikke jeg blir den eneste.

 

(Bildene er hentet fra facebook-sidene til Hillary Clinton, Donald Trump og Ted Cruz)

Borgerlig side trenger KrF, KrF trenger borgerlig side!

«Når Høyre og KrF samarbeider husker Høyre at livet er mer enn penger, og KrF husker at livet også er penger.»

Sitatet tilhører, om ikke ordrett, Høyres gamle nestor Jan P. Syse, og det er verdt å ta med seg noen lærdommer fra Syse i arbeidet med å meisle ut det borgerlige prosjektet for fremtidens Norge.

I Aftenposten i dag tar avtroppende FpU-leder, Atle Simonsen, til orde for å skrote KrF og gå til valg på et samarbeid med Venstre i 2017. 

Som begrunnelse for ønsket har han laget en smørbrødliste med saker han mener disse tre partiene kan få til uten KrF: store personskatteletter, liberalisering av skjenkepolitikken, fjerne sexkjøpsloven, tillate eggdonasjon, innføre søndagsåpne butikker, legge om bistandspolitikken og oppheve spillmonopolet.

Til tross for at jeg gjerne skulle sett at hele smørbrødlisten til Atle ble gjennomført, mener jeg forslaget er uklokt. Det er flere årsaker til det. For det første tror jeg Atle i utgangspunktet er litt overoptimistisk hva gjelder hvor enkelt det vil være å få med Venstre på alle disse sakene. Dernest, og mer viktig, tror jeg forslaget bommer på det borgerlige prosjektets essens.

Jeg synes forslaget er uklokt fordi det gjør borgerlig side smalere, men vi trenger ikke bare KrF fordi det sikrer borgerlig side flere stemmer på Stortinget og muligheten for å danne flertall. Vi trenger KrF fordi de er en viktig del av det borgerlige prosjektet. Nå kvier riktignok KrF seg for å bruke ordet borgerlig om seg selv (det burde de slutte med), men jeg drister meg likevel til å slå fast at KrF har et grunnleggende borgerlig verdisyn.

KrF ønsker et sterkt sivilsamfunn. De ønsker mer valgfrihet i helsesektoren og i skolen. De er for mer konkurranse mellom offentlig og private aktører i både offentlig tjenesteproduksjon og utbygging av vei og infrastruktur. De ser verdien av et stort privat næringsliv for verdiskapingen i Norge. De anerkjenner familien som en viktig institusjon i samfunnet. De vektlegger at flere avgjørelser bør kunne tas av oss selv, i de frivillige fellesskapene vi er den del, fremfor at staten skal ta dem for oss.

Samtidig er KrF et sentrumsparti. Det betyr at når disse verdistandpunktene skal omdannes til konkret politikk, så er «blåfargen» i KrF gjerne litt mindre tydelig enn den er i Høyre og Frp, men slik må det nødvendigvis også være. Vi er forskjellige partier av en grunn.

Sist, men ikke minst, burde Atle og FpU, være oppmerksomme på den politiske linjen i KrFU for tiden. For i det som, etter mitt syn, er den viktigste overordnede politiske saken fremover, generasjonsregnskapet, så står KrFU for en ansvarlig borgerlig linje, der de utfordrer moderpartiet til å prioritere mer, ta tøffere avgjørelser og være mer forsiktig med offentlige utgifter. Den linjen burde vi vi bidra til at styrkes i KrF heller enn å skyve den fra oss.

Så betyr ikke dette at jeg kommer til å slutte å kjempe for liberale saker? Nei, så absolutt ikke. Jeg kommer fortsatt til å jobbe for både liberalisering av skjenkepolitikken, liberalisering av spillpolitikken, fjerning av sexkjøpsloven og tillatelse av eggdonasjon. Ja, jeg kommer til å legge mye politisk kapital i å forsøke å få gjennomslag for disse sakene, men det må gjøres innenfor konteksten av et borgerlig samarbeid.

Så vil det fra tid til annen være ulike regjeringskonstellasjoner på borgerlig side. Nå har vi en regjering med Høyre og Frp som forhandler med KrF og Venstre i Stortinget. Tidligere har vi hatt en Høyre, Venstre og KrF-regjering som forhandler med Frp. 

Et samarbeid er gi og ta. KrF kan bli flinkere til å dyrke seirene sine, fremfor hele tiden å dyrke tapene. Det ville nok også bidratt til mer felles hurrastemning internt, og tydeliggjort at vi faktisk står for en annen retning for landet enn venstresiden.

Jeg mener borgerlig side blir, både innholdsmessig og oppsutningsmessig, fattigere uten KrF. Det siste både Atle og jeg burde ønske oss er å skyve vekk borgerlige KrF'ere og la Arbeiderpartiet og resten av KrF finne sammen i en slags moralistisk, statsfetisjistisk kristensosialisme.

For å avslutte med nok en lærdom fra Jan P. Syse: «Vi må henge sammen, eller bli hengt hver for oss.»

 

(Bilde: http://www.siste.no/politikk/erna-solberg-far-skryt-av-krf-og-venstre/s/1-103-6336920)

Politikkutviklingens grense

Et lekket referat fra Arbeiderpartiets kommunikasjonsavdeling.

Tikk takk...

Klokka tikker på Torgeir Michaelsens kontor. Han er helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og svært demotivert etter å ha blitt refusert av samtlige aviser denne formiddagen. 

Michaelsen har prøvd hele dagen å selge inn en sak der Ap «raser mot for lite kraftfull prosess» i utformingen av Bent Høies nye helsereform, men ingen aviser ser ut til å forstå hvilken avgjørende politisk forskjell prosessen i Høyre og Arbeiderpartiet utgjør.

Plutselig ringer telefonen. Det er Harald Jacobsen, rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, som er på tråden. Han er i motsetning til Michaelsen svært fornøyd etter å ha brukt en hel arbeidsdag på twitter.

«I dag har jeg fortalt 36 medlemmer i Unge Høyre at skattekutt er velferdskutt», forteller han stolt. 

Han er dessuten spesielt fornøyd med denne tweeten: «Årets #aprilspøk? Høyres likestillingspolitikk».

«Tok du den eller?», sier Jacobsen stolt, «fordi det er 1. april i dag ikke sant, men så er ikke likestillingspolitikken deres en aprilspøk. Den tenker jeg de skal få problemer med å svare på.»

«Joda, fint det Harald», grynter Michaelsen, som ikke er blitt noe mer motivert av samtalen med Jacobsen. Han har åpnet avisene, og nok en gang viser en måling at Erna er folkets favoritt som statsminister.

Det skulle jo ikke være sånn her. På dette tidspunktet, under halvannet år til stortingsvalget, skulle Ap flyte på en Super-Jonas-bølge, men ingenting hjelper. 

«Vi blir avslørt, Harald», sier Michaelsen. Vi har ingen politikkutvikling. Hver dag får jeg disse talepunktene fra kommunikasjonsavdelingen om at Høyres tiltak ikke er kraftfulle nok, at de gjør for mye for tidlig den ene dagen eller for lite for sent den andre, men hva er vårt alternativ? Vi har jo ingen plan, bare prosessuell kritikk og tåkeprat. Dessuten klarer vi ikke engang å regne riktig når vi kritiserer Høyre for skattekutt. Vi ser ut som en gjeng tullinger.»

Jacobsen blir med ett streng.

"Nå må du slutte å være så sur og negativ", svarer han. "Bare folket får høre refleksjonssamtalen «Går det fremover med oss?» mellom Jonas Gahr Støre og Per Fugelli på Arbeiderpartiets podcast, så vil vi nok se resultater på meningsmålingene."

Michaelsen sukker oppgitt og henter seg inn igjen.

«Jeg vet at Jonas har sagt at vi skal begynne med politikk i 2017, men jeg skulle ønske seminaret var over snart.»

Jacobsen tenker, men med ett skvetter han til som om det gikk opp et lys for ham.

«Vet du hva jeg tror du trenger?», sier han fornøyd, og klapper Michaelsen på skulderen. «Du trenger en liten prat med Wegard Harsvik. Han har sikkert noen poenger liggende om at Høyre egentlig har en ondskapsfull plan om å skape større arbeidsledighet, men at de gjemmer den bak ordet «omstilling».

"Det er som de sier i Ringenes Herre vettu: Når verden er på sitt aller mørkeste, så kommer soloppgangen."

   

(Resultatet av dette møtet kan du forøvrig lese i Dagbladet i dag) 

Pensjonistene kan ikke få i pose og sekk

Det vil bli vanskeligere og vanskeligere å stå imot pensjonspopulismen for hvert år som går. Politikerne må vise ansvarlighet nå, hvis ikke vil generasjonsregnskapet bli ytterligere forverret.

I dag gjorde jeg opptak til en debatt i morgendagens sending av Ukeslutt med generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Norman. 

Pensjonistforbundet mener det er sterkt urettferdig at pensjonistene får en negativ kjøpekraftsutvikling i år, på grunn av et lavt lønnsoppgjør. Det er jeg uenig i, og mener Pensjonistforbundet viser liten generasjonssolidaritet med sine utspill.

Ifølge pensjonsforliket skal pensjoner justeres med lønnsutviklingen ellers i samfunnet, men minus 0,75 prosent.

Det betyr at i år med svært gode lønnsoppgjør, så vil pensjonistene også sikres et solid tillegg. Men det innebærer også at i år med veldig moderate oppgjør eller nulloppgjør, så vil pensjonistene komme negativt ut.

I år betyr det at en som har en pensjon på 220.000 kroner får 1400 kr. mindre å rutte med i året.

Jeg har forståelse for at dette kan føles urimelig hvis man kun ser på dette året isolert, men slik fungerer ikke systemet. Pensjonsforliket har et langsiktig perspektiv, og hvis vi ser dette over en tiårsperiode så har pensjonistene lite å klage over.

I de fleste årene har lønnsveksten ligget over 4 prosent, og i toppårene 2007 og 2008 endte lønnsveksten på henholdsvis 5,4 og 6,3 prosent. Vi hørte ingen klage over at pensjonistene fikk urimelig mye disse årene.

Nå er vi i den situasjonen at differansen mellom prisveksten og lønnsveksten er mindre enn 0,75 prosentpoeng, og da kommer pensjonistene negativt ut, men det gir liten mening å vurdere dette isolert, uten også å se på årene før.

Skulle man sett på en mer rettferdig ordning, så mener jeg slik Jan Arild Snoen også har skrevet om på Minerva tidligere, at det ville vært mer naturlig å justere pensjon for prisvekst, men ikke lønnsvekst. Prinsipielt gir dette mer mening. Pensjonen din vil i så fall baseres på inntekten du har opparbeidet deg i de årene du bidro til verdiskapingen, og deretter justeres for prisvekst etter du har trådt ut av arbeidslivet. 

Dersom man justerte pensjonen slik ville pensjonistene kommet bedre ut i år, og sluppet negativ kjøpekraftsutvikling, men de ville også mistet de store oppturene i år med svært gode oppgjør. Det ville gitt en mer stabil og rettferdig ordning. Pensjonistforbundet kan imidlertid ikke forvente at de både skal få ta gevinsten i år med gode oppgjør og samtidig skjermes for tap i år med lave oppgjør.

Det er også vanskelig å argumentere for at det er pensjonister som trenger mer penger aller mest i dagens samfunn. Jeg unner selvsagt alle pensjonister en god alderdom, men når vi allerede vet at pensjonistene utgjør den soleklart rikeste gruppen i samfunnet så blir dette feil prioritering. De har minst gjeld, mest formue og nedbetalt bolig. En gjennomsnittlig alderspensjonist har mer enn 700.000 kr i banken, og det er uten at bolig er regnet med.

Det betyr ikke at det ikke finnes fattige pensjonister. Det gjør det, men de er få og er i all hovedsak enslige minstepensjonister. Derfor er det helt uforståelig at regjeringen i fjor, heiet frem av Pensjonistforbundet, valgte å gi 2,7 milliarder mer i året til gifte og samboende pensjonister. Snakk om mer til de som har mest fra før. Skulle man gitt mer til pensjonistene burde man prioritert enslige minstepensjonister.

Og nå krever altså Pensjonistforbundet at regjeringen dekker inn ytterligere 2,5 milliarder kroner i året. I en tid der norsk økonomi blir langt strammere synes jeg rett og slett det er litt freidig å kreve 5 milliarder ekstra til egen inntektsgruppe, mens andre skal få sin situasjon tilnærmet uendret. 

Dernest, hvis man skal se til de som i all hovedsak er mest fattige i Norge, og som hadde trengte mer målrettet politikk, så er det ikke pensjonister i det hele tatt, men lavtlønnede eneforsørgere med flere barn.

Jeg er bekymret for generasjonsregnskapet, all den tid pensjonistene blir flere og flere, og dermed også en stadig viktigere velgergruppe. Dette vil gjøre det stadig vanskeligere for politikerne å stå imot presset på å gi pensjonistene stadig mer, og dermed øke et allerede skjevt generasjonsregnskap.

Jeg håper regjeringens nei til å gjøre endringer i pensjonsreformen nå markerer en varig slutt på pensjonspopulismen. Det er andre grupper som har langt større behov og som vi burde prioritere. 

 

(Bilde: Daily Mail)

Fra tortur til techno

I skrivende stund har nummer 68 av 68 nordmenn som de siste dagene har forsøkt å komme seg inn i Vest-Sahara blitt anholdt av marokkansk politi, og deportert ut av området. Denne reportasjen er skrevet fra et hotellrom i Agadir, etter at jeg ble hentet av åtte politimenn i sivil på hotellrommet mitt i El Aaiun, mandag 18. januar, der jeg hadde vært siden kvelden før og deportert.

En bred ansamling av norske ungdomspartier og sivilsamfunnsorganisasjoner har de siste dagene forsøkt å reise inn til det marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. Hensikten har vært å gi inspirasjon til saharawienes fredelige kamp for selvbestemmelse og samtidig vise marokkanske myndigheter at det finnes en masssiv internasjonal sivilsamfunnsstøtte for saharawienes sak.

I tur og orden har alle som forsøkte å komme seg inn i området blitt anholdt og deportert. Undertegnende var selv en av få som klarte å komme seg inn i området, via buss fra Dakhla, en by på en halvøy helt sør i Vest-Sahara, med fantastiske områder for kitesurfing. Tanken var å reise inn med et turistalibi og dermed gjøre reisen videre til El Aaiun lettere.

Turistalibiet røk imidlertid da jeg besøkte familien til Mohamed El Banbari, en saharawisk journalist, som nettopp har blitt dømt til seks år i fengsel. Jeg antar at det er treig kommunikasjon mellom politistasjonene som gjorde at jeg kom meg til El Aaiun uten problemer. Innen frokosten neste morgen hadde informasjon om besøket mitt nådd politiet i El Aaiun. Samtidig ble huset til familien jeg skulle besøke omringet av politibiler.

Hendelsene de siste dagene viser hvor livredde Marokko er for at det skal komme ut informasjon om situasjonen i Vest-Sahara og hvordan de behandler menneskerettighetsaktivister. FN-styrken Minurso, i Vest-Sahara, er det eneste FN-oppdraget i verden som ikke har mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd.

Derfor er verden helt avhengig av at aktivister i Vest-Sahara kommer ut med sin informasjon på andre måter og at verden får vite hva som skjer. I den anledning har jeg ferdigstilt en reisereportasje fra de okkuperte områdene, som ble gjennomført i desember 2012. Reportasjen tar for seg en ukes reise fra Marrakech og inn til byene El Aaiun og Smara. Den inneholder også ganske unike bilder fra de okkuperte områdene, tatt av fotograf Atle Richter Schie som var med på reisen.

Forhåpentligvis kan den gi et lite innblikk inn i politistaten som råder i det okkuperte Vest-Sahara, hverdagen til menneskene som bor der og belyse overgrepene som begås mot saharawier hver eneste dag.

Fra tortur til techno

En reiseskildring fra det okkuperte Vest-Sahara

 Det er en 16 timers busstur som skiller den moderne marokkanske turistbyen Marrakech og El Aaiun - den største byen i det marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. De 16 timene utgjør også avstanden mellom to forskjellige verdener.


(Bilde: Sentrum av Marrakech)

Kulturforskjellen er påtakelig allerede i det vi setter oss på bussen. Marrakech er en multietnisk smeltedigel, en av Marokkos viktigste turistbyer og en av de travleste stedene på kontinentet. Det florerer av kulturtilbud, og det er et yrende folkeliv rundt byens markeder der det selges alt fra tepper og lamper til batteridrevne jernbanesett med en plastfigur av George W. Bush som jager en figur av Osama bin Laden.

  
(Bilde: Gatemarked i Marrakech)

I det øyeblikket vi setter oss på El Aaiun-ekspressen er den multietniske smeltedigelen derimot over. Antakelig gikk det ut et varselsignal til marokkansk politi, i det øyeblikket tre hvite nordmenn kjøpte seg en bussbillett til Vest-Sahara. På vei inn i det okkuperte området må vi igjennom i hvert fall seks eller syv politikontroller. Vi stopper etterhvert å telle for etter en stund blir det en rutinemessig øvelse.

  
(Bilde: Trekløver på tur: Marte Skogsrud, Kristian Tonning Riise og Atle Richter Schie. Sistnevnte som oftest bak kameraet)

Kontrollene synes heller ikke å ha annet formål enn å gjøre innreisen så plagsom som mulig. Hver gang bussen stopper hopper den sivilkledde mannen i seteraden bak oss ut bakdøren og slår av en prat med politiet. Etter å ha sveipet gjennom bussen stopper politimennene tilfeldigvis ved setene der vi sitter, og ber oss pent om å bli med ut.

Deretter må hele bussen vente tålmodig, mens vi blir bedt om å svare på spørsmål om hvem vi er, hva vi jobber med, hvem vi skal besøke, hva formålet med reisen er, osv. Så stirrer politimennene tafatt på passene våre i 10 minutter, før vi får lov til å gå om bord igjen og kjøre videre. Etter noen mil blir bussen stoppet igjen og hele prosedyren gjentas på nytt.

Det hele virker egentlig som en litt teit teaterlek, der vi gjør vårt beste for å oppføre oss som dumme turister i informantenes påsyn, før vi smiler like uskyldig ved hver politikontroll og sier vi kun skal besøke venner. Politifolkene er antakelig fullt klar over at vi sannsynligvis har et mer politisk ærend, men det er best å ikke gi dem et påskudd for å hive oss ut før vi har nådd endestasjonen. Ikke minst fordi det ville vært ganske kjipt å kjøre 12-13 timer for så å måtte snu og kjøre tilbake. Inne i bussen er det ingen som lar seg affektere av det som skjer. Stemningen er den samme lavmælte hele veien.


(Bilde: Fra vinduet i bussen, på vei til El Aaiun)

For en som er vant med europeiske bilveier og belysning over alt er det dessuten noe fascinerende med den afrikanske stillheten. Mørket som senker seg over de langstrakte slettene. Det purpurrøde lyset som titter frem bak fjellene langt borte. De mørke skyene som danner et spøkelsesaktig skue, før det hele går i ett med nattehimmelen.

Den ganske ordinære bensinstasjonen med blå neonbelysning, et av få stoppesteder på turen ? foruten politikontrollene da ? ser ut som noe man kunne tatt rett ut av en episode av Twin Peaks, her midt ute i ørkenen med den svarte natta som omriss. For når det blir mørkt her, så blir det virkelig mørkt.


(Bilde: En helt vanlig bensinstasjon tre-fire timer unna El Aaiun)

Slik har det vært i mange timer. Innen klokken var blitt syv, hadde natten for lengst senket seg inne i turbussen. Utenfor vinduene har et mylder av stjerner kommet til syne i de beksvarte omgivelsene. Den eneste lyden det er mulig å oppdage er duringen fra motoren, den svake knitringen fra jakkeermer som forsiktig beveger seg i stolene og et og annet nys eller kremt. For ikke å glemme den konstante mobiltastetrykkingen og de lavlydte telefonsamtalene, fra de sivilkledde informantene i stolen bak oss da, som har fulgt oss på rundgang siden vi satte oss på bussen for mange timer siden. 

Straks vi er framme i El Aaiun fortsetter overvåkningen nærmest døgnkontinuerlig. Ikke er den spesielt subtil heller. Den er snarere så åpenbar at den blir direkte komisk. Enten det er en moped som konstant følger fem meter bak den gamle land roveren vi sitter inne i, bilen som om i en klisje av en spionfilm alltid forsøker å parkere i skyggen hver gang vi stopper, eller mannen med den samme halvveis nedtrukne hettegenseren som følger rundt gatehjørnet hvor enn vi går. 

(Bilde: En gate i El Aaiun, fra bagasjerommet på Land Roveren som det ble tilbragt mange timer i)

Man kan ikke annet enn å le av det, men for menneskene vi besøker er det ikke komikk. Det er blodig alvor. Selv risikerer vi aldri stort mer enn å bli plassert i en bil og kjørt ut av det okkuperte området, eller i verste fall å måtte holde ut noen langdryge timer i avhør hos marokkansk politi. Familiene vi bor hos og menneskene vi besøker risikerer derimot å få huset sitt rasert, å bli banket opp eller satt i fengsel under kummerlige kår, uten å ha gjort noe annet galt enn å møte oss. Det er imidlertid en risiko de er mer enn villige til å ta.

Det er i hele tatt en overveldende respons fra alle saharawier vi møter. Bare det å gå rundt i boligstrøkene gir deg nærmest en følelse av å være rockestjerne. Overalt møter vi heiarop, sang og applaus fra gatene. Barn og ungdommer viser det forbudte V-tegnet straks de ser oss.


(Bilde: En jentegjeng som sitter utenfor skolen i El Aaiun gjemmer ansiktet og viser det forbudte V-tegnet i det vi spaserer forbi)

(Bilde: En helt tilfeldig gate i et nabolag i El Aaiun)

Hele tiden følger det imidlertid en informant bak. Vi er derfor forsiktige med å respondere på mottakelsen, ikke først og fremst fordi vi ikke vil bli kastet ut, men mest av alt fordi vi ikke vil utsette noen for fare. Vi har hørt historier om barn helt nede i 12-års alderen som har blitt banket opp av politiet. Vi trenger imidlertid ikke gjøre noe annet enn å smile tilbake. Vi er tre vestlige ungdommer som spaserer rundt i okkuperte Vest-Sahara. Alle skjønner at vi er på deres side.

For en som har vokst opp i et fritt, fredelig, selvstendig land er det vanskelig å sette seg inn i mentaliteten bortimot alle de saharawiske aktivistene vi møter har. Alle vi snakker med, kvinner som menn, har opplevd å bli brutalt slått av politiet, eller de har en sønn, datter eller bror som har blitt det. Mange har opplevd å bli fengslet og torturert. Felles for nesten alle er at de snakker om det på samme likegyldige måte. Det er en del av hverdagen.

Mine besteforeldre og oldeforeldre som opplevde et okkupert Norge kunne kanskje relatert til noen av de samme følelsene. For jeg kjenner igjen flere av svarene til saharawiene her, som når jeg snakker med min besteforeldregenerasjon om krigsårene. Ingen vil vedkjenne seg å være spesielt modige. Selvfølgelig er vi redde, sier en av dem, men vi er ikke modige. Vi er født saharawier og gjør bare vår plikt. «Bare døden kan stoppe oss fra å protestere», sier en annen.


(Bilde: En gruppe mennesker har samlet seg utenfor hjemmet til en ung mann som nettopp har blitt banket opp av politiet)


(Bilde: Mannen er synlig hoven i ansiktet etter gjentatte slag.)

Det gjør inntrykk å sitte inne i stuen hos familiefaren og aktivisten Ahmed Nasiri i hjemmet hans i Smara, en mindre by noen timer unna El Aaiun, og høre han fortelle om hvordan han har blitt brutalt banket opp, sittet fengslet under de mest grusomme forhold og blitt utsatt for systematisk tortur i lange perioder om gangen. Hele historien fortelles, mens kone, døtre, sønner og andre venner av familien sitter rundt. Nasiri har vært inn og ut av fengsel siden 1992, da saharawiene forberedte seg på folkeavstemningen de ble lovet samme år, men som Marokko har trenert siden.


(Bilde: Ahmed Nasiri)


(Bilde: Gossip girls, El Aaiun)

Kroppen hans er synlig sliten etter mange harde påkjenninger. Han forteller om grusomme forhold for saharawiske menneskerettighetsaktivister i marokkanske fengsler. De blir bundet på hender og føtter og må sitte musestille i et mørkt rom, uten tillatelse til å snakke med noen flere døgn i strekk. Noen ganger blir de slått for å vekkes, andre ganger blir de slått for å nektes søvn. 

Han forteller om fanger som ble syke og fikk diaré på grunn av maten de ble gitt, men ble nektet så mye som en dusj. De fikk ingen medisinsk behandling eller tilgang på medisiner. For å bli eksponert for sol, ble de tatt med til et sted med hendene bundet og bind for øynene. De ble omtalt ved nummer og ikke ved navn, og tvunget til å etterape dyr. Han forteller om fengselsceller så stappfulle at folk lå som sild i tønne. Slik kunne det foregå i uker, måneder eller til og med år i strekk.


(Bilde: En venn av familien Nasiri og hans to døtre. Hvilket samfunn vil hans døtre vokse opp i?)

På et tidspunkt oppstår det nesten en slags absurd galgenhumor i stuen. Mennene i rommet tar turer om å fortelle ulike opplevelser, og den ene sier på et tidspunkt til meg: «vi kommer til å havne i fengsel igjen». Når jeg med en litt forskrekket mine etter å ha hørt på alle disse historiene, ikke helt vet hvordan jeg skal reagere på dette budskapet fremført med en slik skråsikkerhet i stemmen, bryter flere av dem ut i latter. Som om noe annet ventet dem liksom.

Andre aktivister vi møter forteller om å bli banket bevisstløse, om elektrosjokk på genitaliene eller gjentatte stokkeslag mot fotsålene. Mest inntrykk gjør det likevel å snakke med Nasiris yngste sønn. En herlig energisk, men litt sjenert gutt på 11 år. Han går i sjette klasse på dette tidspunktet, og har vært inne i rommet mens flere av historiene har blitt fortalt. Når jeg spør han hva han vil bli når han blir stor er svaret kontant: «Jeg vil bli som faren min».

  

Den 16 timer lange bussturen tilbake til Marrakech igjen gir god tid til å fordøye inntrykkene. Stillheten i bussen på veien tilbake har med ett fått en litt annen resonans. 

Tilbake i Marrakech er det bare å spasere ut av bussen og vips er man tilbake i mylderet av rop fra markedene, tut fra bilhorn og latteren fra fornøyde turister, de fleste av dem helt uvitende om hvilken virkelighet befolkningen i dette «glemte området» noen timer unna er tvunget til å leve under.

Vi har én natt igjen i Marrakech før vi setter oss på flyet tilbake til Oslo, og stikker innom nattklubben Pacha, som hevder å være Afrikas største nattklubb.(Bilde: Det er langt fra rytmene på nattklubben i Marrakech og til hverdagen i El Aaiun)

Mens vi står der og neonlysene blinker, 50.000 watt pumpes ut av høyttalerne og jenter i fargerike kostymer danser på platåer mange meter over folkemengden, kunne ikke motsetningene vært større. Noen burde egentlig henge opp et skilt på nattbussen fra El Aaiun til Marrakech. Med store bokstaver skulle det stått: "Fra tortur til techno".

Dette er konflikten:

I 1973 startet den saharawiske frigjøringsbevegelsen Polisaro væpnet motstand mot den spanske kolonimakten. Fra før av hadde FN krevd avkolonisering av området og at Spania startet en prosess med folketelling frem mot en folkeavstemning om landets uavhengighet.

Da den spanske kolonimakten trakk seg ut av Vest-Sahara i 1975, gjorde både Mauritania og Marokko krav på området. Mauritania rykket inn fra sør og Marokko fra nord. Den internasjonale domstolen i Haag aviste imidlertid begge landenes krav på Vest-Sahara, og erklærte at det saharawiske folk har rett til selvbestemmelse. Marokko responderte med å mobilisere 350.000 sivile marokkanere som, eskortert av 20.000 marokkanske militære styrker, bosatte seg i Vest-Sahara og gjorde saharawiene til en minoritet i sitt eget land. I dag bor brorparten av saharawiene i flyktningleirer i Algerie.

Mauritania trakk seg ut av Vest-Sahara i 1979. Marokko gjorde i stedet krav på også dette området, og utvidet okkupasjonen. Krigen mellom Polisario og Marokko fortsatte frem til en våpenhvileavtale ble undertegnet i 1991. Avtalen innebar blant annet at det skulle gjennomføres en folkeavstemning om områdets selvstendighet innen 1992. Den har aldri funnet sted, og marokkanske myndigheter har i dag et jerngrep om området. De kontrollerer alle store byer og naturressurser, og to tredjedeler av landet er omringet av en 2700 km lang mur.

Teksten er skrevet av Kristian Tonning Riise. Copyright på alle bilder tilhører Atle Richter Schie. Saken tar for seg et lite utdrag fra mange historier i løpet av en ukes tur til El Aaiun og Smara, samt beskrivelser av reisen inn og ut av området. Skulle noen være interessert i å bruke tekst eller bilder herfra, eller være interessert i annet foreløpig upublisert materiale fra de okkuperte områdene, kan jeg nås på: kristian@ungehoyre.no

 

Støres to tunger

Det må være frustrerende å være AUF når deres gjennomslag på Aps landsmøtet kan reverseres av partilederen etter innfallsmetoden på Politisk kvarter.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått høyt på banen de siste ukene, og ved flere anledninger beskyldt regjeringen for å tale med "to tunger. Dekningen for denne påstanden synes å være det faktum at statsminister Erna Solberg og integreringsminister Sylvi Listhaug er to forskjellige mennesker fra to forskjellige partier. Støre har nemlig oppdaget den "sjokkerende" nyheten at statsministeren fra Høyre og integreringsministeren fra FrP bruker litt ulik retorikk i flyktningdebatten.

Det burde ikke overraske noen. Det som derimot burde være ganske overraskende er at lederen for landets største opposisjonsparti ikke finner noe annet å kritisere regjeringen for enn de retoriske forskjellene mellom statsrådene internt i regjeringen. Det må enten bety at regjeringens politikk er så perfekt at det ikke er mulig å være mot den, men så upåklagelig tror nok heller ikke jeg at regjeringen er (sorry, Sigbjørn).

Det jeg derimot ser på som en mer plausibel forklaring er at Ap, i møte med stemningsskiftet i befolkningen etter flyktningstrømmen, har fått enda mer berøringsangst i denne debatten enn de hadde i vår.

Debatten mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg på politisk kvarter i forrige uke var en svært god illustrasjon på det. Der ble han bedt av programlederen om å gjøre rede for hvilke deler av Sylvi Listhaugs forslag til innstramminger han er imot. Han klarte ikke å nevne et eneste ett. I stedet dreide Støre selv debatten over til å handle om alle delene av forslagene han er enig i.

Jeg må si at jeg helt oppriktig synes det er svært interessant å være vitne til snuoperasjonene Ap har tatt i innvandrings- og integreringspolitikken siden landsmøte i april i fjor, og ikke minst - for å ta det Støre er mest opptatt av - retorikken. For det er ikke lenge siden vi hørte en helt andre toner fra Ap.

I april skrev alle avisene om hvordan Ap «myker opp asylpolitikken sin», uten at Støre hadde noe behov for å avvise det den gangen.

 
Mye spalteplass ble også viet til den symbolske betydningen i at ordet «streng» var strøket til fordel for «human» i en uttalelse om asyl- og innvandringspolitikk fra landsmøtet.

Ap skulle ikke lenger føre en «streng, men rettferdig» asylpolitikk, men en «human, rettferdig og konsekvent flyktning- og asylpolitikk». "Det skal man forstå som en oppmyking", sa ikke minst innvandringspolitisk talsperson Eirik Sivertsen til NTB (se bildet). 

Denne nyorienteringen fra Ap var opportunt på det tidspunktet. Flyktningstrømmen hadde ikke slått ordentlig til enda. For et litt famlende Ap som slet med å finne en politisk profil og substansielle konfliktlinjer mot regjeringen, så var det nok også mange som gledet seg over at Ap dreide mot en oppmykning av asylpolitikken. Det kunne skape flere dueller mot Aps ønskemotstander: FrP.

Støre trives tilsynelatende mye bedre i dueller mot Siv Jensen enn mot Erna. Det er kanskje ikke så rart. Hele det politiske virkelighetsbildet til store deler av Ap dreier seg ofte om å være mot FrP, gjerne uten stort annen begrunnelse enn at de er FrP. Mot en moderat, saksorientert og lite agitatorisk Erna sliter ofte Støre med å slå igjennom. Derfor er ofte hovedkritikken til Ap i debatter med Høyre, ikke Høyres politikk, men det faktum at vi sitter i regjering med FrP.

Det som kunne fremstå som et opportunt og taktisk lurt trekk i april, har imidlertid blitt en hemsko for Ap etter at flyktningstrømmen slo til. Det ble åpenbart for «alle» at innstramminger var nødvendig for at ikke hele mottakssystemet vårt skulle kollapse fullstendig. Innen november var plutselig alle ideer fra april om oppmykning visket vekk. Støre reiste til Storskog for å virke ansvarlig og Helga Pedersen som kort tid før ville kaste regjeringen fordi vi sendte ut for mange til Afghanistan etterlyste plutselig shuttlefly med afghanere fra Kirkenes til Kabul.

Plutselig ble det viktigst for Ap å gallopere bort fra alle tidligere uttalelser, samt underforklare det faktum at det var Ap som virkelig satte fyr på debatten om å ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger. Det er selvfølgelig ingen som tror, slik Støre forsøksvis ironiserte på politisk kvarter onsdag, at endringer i Aps politikk sender "sjokkbølger gjennom midtøsten". Det er derimot grunn til å kritisere om det var positivt å utnytte det flertallet som Ap og venstresiden hadde sammen med sentrumspartiene, til å sende et signalet om at det nå er flertall for oppmykninger i Norge. At det bidro negativt, og ikke positivt, kan det være liten tvil om.

Nå vil Ap være strengest i klassen igjen, og senest sist onsdag kunne vi altså høre en Ap-leder som ikke klarte å definere en eneste uenighet mellom ham og Frp, annet enn i retorikken da. Nyorienteringen som AUF, og flere andre fylkeslag, tok til orde for på landsmøte var med ett visket ut. 

"Jeg tror faktisk at de ordene politikere bruker, og de ansvarlige politikere bruker, teller", sa Støre på politisk kvarter. Det er jeg enig med ham i, men til å være så opptatt av andre politikeres ord og retorikk, har han et svært tilfeldig forhold til hvilke ord hans eget parti bruker om politikken sin.

Da Solberg parerte med å svare at Ap selv hadde talt med to tunger i asylpolitikken, som skulle være streng den ene dagen og ikke streng den neste, avviste Støre dette fullstendig. Ingen ord var byttet ut, påpekte han.

Det som partiets innvandringspolitiske talsperson kalte en oppmykning av politikken vår for åtte måneder siden, var altså kun et ønske om å «løfte frem ordet human», ifølge Støre. Det skulle ikke herske noen tvil om at Aps politikk stadig var like streng, selv om ordet «streng» ikke er nevnt en eneste gang i uttalelsen fra forrige landsmøte.

Jeg synes egentlig litt synd på AUF, som hadde oppmykning av asylpolitikken som sin store seier på landsmøtet i fjor. Det må jo være forferdelig frustrerende å forsøke å påvirke politikken til et parti, som snur kappen etter vinden straks stemningsskifte i befolkningen blir litt annerledes, og annullerer gjennomslagene dine. 

Det skal sies at jeg også, ikke så rent sjeldent heller, blir frustrert over mitt eget parti. Det ligger vel også litt i rollen som ungdomspartileder.

Jeg er imidlertid stolt av å være medlem av et parti, der jeg slipper å lure på hvilken del av partiets politikk eller profil partilederen kommer til å snu om på i morgen. Noen ganger må man skrote en sak fordi man ikke får flertall. Det er en del av de politiske realitetene alle må forholde seg til, men det er ikke det samme som å snu tvert om på den politiske tilnærmingen din til et saksområde «over natta», fordi du merker at folket vil ha noe litt annet i dag enn de ville i går.

Et ansvarlig partis politikk bør kunne stå seg gjennom stemningsskifter i befolkningen og politiske realitetsendringer. Det sier noe om et parti, når det må gjøre 180 graders snuoperasjoner. Slikt kan et populistisk fløyparti gjøre. Slikt kan ikke et ansvarlig statsbærende parti gjøre.

Det er interessant å bemerke seg forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet i flyktningpolitikken siden våren 2015. Høyres budskap er det samme i dag som det var for ett år siden. Vi var fra første stund skeptisk til å slenge oss på kappløpet om å ville ta imot flest, men har hele tiden påpekt at antallet vi tar imot må balanseres mot evnen til å drive god integrering. Det er et politisk utgangspunkt som har vært godt rustet til å møte de utfordringene vi har stått overfor.

Hva Ap mener om denne saken er imidlertid omtrent like klart som dette bildet:

Monopol for enhver pris?

Innlegget er skrevet sammen med Atle Simonsen; leder i Fpu, og Tord Hustveit; leder i Unge Venstre, og er på trykk i dagens Klassekampen i kortversjon under tittelen: "Fånyttes kamp".

Det er forståelig at idretten er skeptiske til å endre på en modell som historisk sett har tjent dem godt, men den dogmatiske motstanden mot en gang å vurdere om nye tider krever nye løsninger er vanskelig å forstå.

For litt over en uke siden tok vi til orde for å avvikle spillmonopolet i Klassekampen. Den nesten 70 år gamle modellen som gir Norsk Tipping enerett på å tilby pengespill i Norge har vært en suksess i mange år, og sikret norsk kultur, idrett og frivillighet viktige inntekter. Det er imidlertid ikke gitt at en modell som ble laget da nærbutikken eller klubblokalet utgjorde så å si hele spilltilbudet, er den modellen vi er best tjent med i dag.

For idrettsstyrets Sondre Sande Gullord og Guri Ramtoft, og president Håvard Lauvålien i Norges Studentidrettsforbund synes dette derimot å være skrevet i stein. I et svar til oss i Klassekampen 28. oktober levner de liten tvil om at enerettsmodellen er den perfekte måten å organisere spillpolitikken på for tilsynelatende all fremtid. Ja, det er nærmest uetterrettelig å så mye som vurdere en annen modell.

I vår tekst fremhevet vi Danmark som et godt eksempel på en vellykket lisensordning. Gullord, Ramtoft og Lauvålien viser til at det har vært en nedgang i spillinntekter i Danmark i år, og at regjeringen av den grunn har vedtatt en ekstrastøtte på 50 millioner kroner for å dekke tapet. Det er forså vidt riktig, men de glemmer en ganske vesentlig detalj. Denne nedgangen kommer fra det markedet som fortsatt er underlagt monopol.

Den skjer i all hovedsak fordi det er stadig færre som spiller lotto. Ungdom synes ikke lottospill er like spennende lenger og trekkes heller mot mer moderne spill på det lisensierte markedet, som f.eks. sportsspill, casino og poker. Denne utviklingen så man også før Danmark liberaliserte deler av det danske spillmarkedet i 2012 og innførte et lisenssystem. Idrettens Analyseinstitutt i Danmark skrev allerede i februar 2010 at de forventet en naturlig nedgang i lottospill på grunn av endrede forbruksmønstre, manglende produktutvikling og et stadig eldre lottopublikum.

For idretten blir dette ekstra krevende, ettersom de har mottatt øremerkede midler fra Lotto i Danmark. Samtidig er det altså ikke lisensordningen som truer idrettens inntekter, men det faktum at lottospill ikke appellerer like mye til ungdom som andre spill. Uten en lisensordning ville pengene som monopol-markedet mister, antakelig forsvunnet helt ut av det danske markedet. Nå kanaliseres de heller inn i selskaper som betaler skatter og avgifter til staten.

Kronikkforfatterne synes å ha en svært naiv tro på myndighetenes mulighet til å begrense spill på nettet. "Selvsagt kan myndighetene begrense spill på nettet!", skriver de helt uten å anføre et eneste argument for hvordan det skulle være mulig.

Vi har allerede gjort det forbudt for norske banker og betalingsinstitusjoner å formidle betaling fra Norge til pengespill registrert i utlandet, uten at det har hatt noen tilsynelatende effekt. Det er svært enkelt å omgå dette ved å opprette en internettkonto i en utenlandsk bank og overføre penger til den. Hva ser kronikkforfatterne for seg? At norske myndigheter skulle sensurere alle utenlandske spillselskapers nettsider?

Heller enn å drømme om en fånyttes krig mot internett, burde både idretten og politikerne erkjenne at internett er kommet for å bli, og spørre seg: hvordan kan vi tilpasse oss en global digital tidsalder og sikre kultur, idrett og frivillighet minst like gode vilkår som i dag? Eller gjerne: hvordan kan vi spille på lag med utviklingen og sikre enda bedre inntekter enn i dag?

Det andre hovedargumentet til kronikkforfatterne synes å være at det kun er enerettsmodellen som kan sikre ansvarlige spill og forebygge spillavhengighet. Heller ikke det argumentet er basert på noe mer enn antakelser. Vårt poeng om at Norsk Tipping har klart å beholde store markedsandeler ved selv å drive rimelig aggressiv markedsføring på nett, viftes også bort med den begrunnelsen at utenlandske selskaper garantert vil være mye verre.

Det er også et argument det er vanskelig å forstå. Det er jo nettopp gjennom en lisensordning at vi kunne stilt krav til mer ansvarlige spill og tiltak mot spillavhengighet. I dag har vi ingen kontroll over dette.

Når det er sagt er det helle ikke slik at utenlandske spillselskaper ikke jobber med tiltak mot spillavhengighet de også. Det gjør de selvsagt. Selv om vi er glad i å tro at vi er i front på alt her oppe i nord, så er det nok litt selvsentrert å tro at ansvarlig spilling er noe vi kun bryr oss om i Norge. Spillaktørene møter selvsagt press fra andre hold også, og de som vil bli oppfattet som seriøse er nødt for å adressere problemene med spillavhengighet. Bettson har for eksempel tidligere blitt kåret til verdens mest sosialt ansvarlige spillselskap av bransjemagasinet eGaming Review. Jeg vet ikke om Norsk Tipping var med i vurderingen her, men det er altså ikke gitt på forhånd at Norsk tipping nødvendigvis er den mest ansvarlige spillaktøren på alle arenaer.

Vi etterlyser en større velvilje til å vurdere om andre modeller enn enerettsmodellen kan ha noe for seg. Akkurat nå fremstår tippemonopolets mest innbitte forsvarere litt sånn som Kodak. Kodak var som kjent verdens mektigste fotoselskap. Hele 90 prosent av alle filmruller i USA var på et tidspunkt et Kodak-produkt. De valgte imidlertid å la være å satse på digital teknologi, for ikke å true inntektene som lå i filmruller. Historien kjenner vi. I 2012 gikk Kodak konkurs.

Hele asylkostnaden kan betales med kutt i sykelønn

I dag la regjeringen frem et tilleggsbudsjett for hvordan de skal håndtere asylstrømmen. Etter den siste oppjusteringen, regner regjeringen nå med at det vil komme 66.000 asylsøkere i år og neste år. Kostnaden for dette er anslått til å være 85 milliarder over seks år. Hele denne kostnaden kunne vi betalt med et moderat kutt i sykelønn.

Her er det superenkle regnestykket:

 • Norge bruker årlig ca 40 milliarder på sykelønn.
 • Et kutt i sykelønnen på 20 prosent ville dermed spart staten for ca 8 milliarder årlig i rent kutt. Over 6 år blir det 48 milliarder.
 • Forskning fra Sverige har også vist at sykefraværet ville blitt redusert med ca 20 prosent dersom sykelønnen ble redusert til 80 prosent.
 • Legger vi til grunn årlige sykelønnsutgifter på 32 milliarder, altså det sykelønnen ville ligget på årlig med dagens sykefravær minus 20 prosent, så ville vi spart ytterligere 6,4 milliarder årlig på at også sykefraværet reduseres med 20 prosent. Det tilsvarer 38,4 milliarder over 6 år.
 • 48 milliarder + 38,4 milliarder = 86,4 milliarder.
 • Regjeringen legger til grunn at 66.000 asylsøkere vil koste 85 milliarder over 6 år.

Det staten sparer på at du får litt mindre i lønn når du er borte fra jobb, tilsvarer altså mer enn hele kostnaden ved 66.000 asylsøkere.

Betyr det at dette er nok alene?

Nei, selvsagt ikke. Det er all grunn til å tro at det vil komme flere enn dette i mange år fremover, og kutt i sykelønnen er selvsagt ikke i nærheten av nok til å ta hele denne kostnaden alene. 

Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå (SSB) har regnet ut at flyktningsstrømmen denne stortingsperioden, hvis den fortsetter i samme tempo, vil ha en langtidskostnad på 750 milliarder. Det kommer på toppen av de langsiktige utfordringene vi har med å finansiere en velferdsstat som ikke er bærekraftig.

Poenget er imidlertid at den debatten vi har hatt over lang tid i Norge, der alt kun har handlet om å fordele et evig økende overskudd på nye velferdstiltak er over. De neste årene vil vi også måtte debattere hvem som har de mest fornuftige kuttforslagene. I en slik debatt er det slettes ikke sikkert at kutt i sykelønn er et like upopulært tiltak som det har vært. En sykelønn på 80 prosent ville fortsatt vært en av de mest sjenerøse, om ikke den mest generøse sykelønnsordningen i verden.

Når alternativet er nye kutt i andre velferdsordninger tror jeg mange vil synes det er et både rettferdig og fornuftig kutt at man får litt mindre betalt ved å være hjemme fra jobb enn ved å være på jobb.

Sosialistisk Forbudsparti

SU-leder Nicholas Wilkinson mener venstresiden har sviktet sitt historiske ansvar: å gi frihet til vanlige folk. Det er helt riktig, men SV er stadig en av forbudshysteriets verstinger.

Det har falt mange sosialister tungt for brystet at høyresiden over flere tiår har kapret eierskapet til frihetsbegrepet. Frihet er et yndet ord på tvers av de politiske fløyene, og både Ap, SV og LO har gjort iherdige forsøk på å klistre «frihet» til venstresidepolitikk de siste årene.

«Vi godtar ikke at «frihet» skal være synonymt med Segway og lakrispiper og proffboksing», sa LO-leder Gerd Kristiansen på Youngstorget under sin 1. mai tale i fjor. Halvannet år senere er det Wilkinsons tur til å svinge seg i frihetsmanesjen, men denne gangen er det nettopp segwayen som er viktig for SU-lederen. Wilkinson nærmest stråler av lykke der han poserer for Klassekampen på en segway. Et av regjeringens løfter var en enklere politikk for folk flest. Da er det rørende å se at en så triviell endring som fjerningen av dette forbudet kan skape så mye glede i selv noe så lite folkelig som SV.

Positive SV-signaler

Når det er sagt, er det flere positive signaler som har kommet fra SV de siste årene. Wilkinsons forgjenger i SU, Andreas Halse, har tidligere uttalt til Nettavisen at «SV ofte blir litt forbudskåte», Audun Lysbakken meldte i fjor sommer at SV ville kvitte seg med stempelet som forbudsparti og senest ute var altså Wilkinson som i lørdagens Klassekampen roser Høyre og Frp-regjeringen for å ha tillatt både segway, lakrispiper og poker.

Etter å ha brukt to år på å harselere med nettopp fjerningen av disse forbudene, er det flott at SU endelig har skjønt at det er tilhengerne av meningsløse forbud som burde avkreves svar på hvorfor man vil prioritere dette, og ikke de som vil fjerne dem. Det er imidlertid ikke SVs manglende engasjement for tillatelse av lakrispiper, poker eller segway som har gitt dem tilnavnet forbudsparti. Det skyldes snarere at SV på langt mer vesentlige områder er svært glad i å detaljregulere folks liv.

Fornøyde brukere av valgfrihet de er imot

Ta for eksempel debatten om friskoler. 98 prosent av norske skoleelever går på offentlig skole. Likevel er de to prosentene som velger noe annet enn det SV mener de burde velge så provoserende, at landsmøtet deres senest i 2009 vedtok å avvikle alle religiøse og pedagogiske alternativer til den offentlige skolen. Da var plutselig ikke valgfriheten så viktig lenger, selv om skoler som for eksempel Steinerskolen er populære blant mange SV-velgere.

Slik har det imidlertid alltid vært. Sosialister er glad i å benytte seg av valgfrihet de selv var imot, men som andre sikret mot deres vilje. I valgkampen besøkte jeg friskolen Nyskolen i Oslo da de arrangerte paneldebatt med ungdomspartiene. Representantene fra SU og Rød Ungdom kunne ikke få fullrost skolen nok for arbeidet de gjør med elevdemokrati og særlig for at de praktiserer et pedagogisk opplegg med leksefri skole. Skolen startet opp i 2004 med SV-kvinnen Mosse Jørgensen som primus motor.

SU ble imidlertid svar skyldig da jeg gjorde dem oppmerksom på at det var Kristin Clemet som sørget for at skolen i det hele tatt fikk starte opp, da hun var utdanningsminister. Hadde det vært opp til SV (og Rødt) ville denne skolen altså ikke eksistert. Vi husker et lignende eksempel fra valgkampen i 2011 da det ble kjent at SVs Akhtar Chaudry, som selv mener at alle skal gå på nærskolen, busser sønnen fra Furuset der han bor for å gå på skole på vestkanten.

Stor forbudsiver i SV

På område etter område, enten det er foreldres rett til å velge en annen skole enn den offentlige for sine barn, videregående skoleelevers rett til å velge en annen skole enn nærskolen, retten til å velge behandling på det sykehuset du vil, osv så er SV den mest innbitte motstanderen av valgfrihet på Stortinget. Ingen er heller så ivrige som SV på å detaljregulere arbeidslivet og økonomien eller vedta nye påbud og regler for arealforvaltning eller byggevirksomhet. Også porno, kommersiell stripping, reklame for slankeprodukter og TV-reklame under store idrettsarrangementer er kuriøse eksempler på ting som ville blitt forbudt dersom SV hadde fått bestemme.

SV havner rett nok på rett side av og til. Da Stortinget stemte over et flytevestpåbud tidligere i år, så stemte SV sammen med Høyre og FrP, mens det liberale Venstre derimot mente at det er viktig staten tvinger en voksen mann i en saktegående snekke til å ha på vest.

Da regjeringen overlot til kommunene å tillate egne løyper for fritidskjøring med snøscooter var imidlertid SV tilbake i vant posisjon. De mente dette fortsatt måtte være forbudt. Lokalpolitikerne visste ikke sitt eget beste, Det samme er tilfellet med proffboksing. Ifølge SV vet heller ikke Cecilia Brækhus sitt eget beste, så de stemte mot at hun skal kunne bokse proffkamper i Norge uten å være kriminell.

Likhet først

Ingen partier er imidlertid perfekte. Det kommer dessverre tullete forslag om forbud og påbud fra høyresiden iblant også. På tobakksområdet er det bare å erkjenne at forbudsiveren synes å være ganske jevnt fordelt. Der den forrige regjeringen sørget for forbud mot både synlige tobakksvarer og tobakksetterligninger i butikken, er denne regjeringen med Bent Høie i spissen i ferd med å innføre et tullete og udokumentert forslag om standardiserte firkantede snusbokser uten lokk.

Vi har alle kamper å kjempe i våre moderpartier mot unødvendige reguleringer, forbud og påbud, men hvis Wilkinson vil gjøre SV til noe frihetsparti så har han nok en langt større jobb å gjøre enn meg. Det skal mer til enn motstand mot flytevestpåbud, eller en mer liberal tilnærming til lakrispiper, poker og segway, for å gjøre SV til noe frihetsparti. Det blir nemlig lite i den store sammenhengen, når SV på de mest vesentlige samfunnsområdene, er det partiet som er mest mot folks valgfrihet.

Wilkinson sier til Klassekampen at han mener SV bør la seg inspirere av Venstre. «SV kan lære mye av Det første venstre, som hadde «frihet, likhet og brorskap» som sine verdier. Frihet kom først», sier han. Problemet er bare at det er likhet, og ikke frihet, som alltid kommer først for SV. Og det er her problemet oppstår. For straks folk får valgfrihet i skolen, i helsevesenet eller familielivet, så åpner det også muligheten for at de velger ulikt. Den beste måten å sørge for at denne ulikheten aldri oppstår er dermed å la folk velge minst mulig.

Et godt, men dyrt budsjett

Det er tid for nok en runde med budsjettdebatt. I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016, og for Unge Høyre er det all grunn til å være svært fornøyd.

For det første er skole, utdanning og forskning nok en gang en av budsjettvinnerne. Yrkesfagløftet fortsetter, det er lagt inn friske midler til viktige psykiske helsetiltak i kommunene og det maksimale sparebeløpet i BSU-ordningen er økt i tråd med det vi ba om.

Samtidig er dette et for dyrt budsjett. Oljepengebruken er bekymringsfull, selv om mye av det er direkte knyttet til kortsiktige sysselsettingstiltak. Mest kritikkverdig er det at regjeringen bidrar til at pensjonsforpliktelsene våre øker ytterligere ved å gi mer penger til gifte og samboende pensjonister.

Abelias administrerende direktør, Håkon Haugli, tar ikke helt feil når han kommenterer at dette er et "godt budsjett for 2016, men et dårlig for 2030". Det er riktignok en litt urettferdig karakteristikk, ettersom målrettede satsinger på realfag, forskning, samferdsel og vekstfremmende skatteletter er viktig for at Norge skal være en konkurransedyktig kunnskapsnasjon i 2030. Det er imidlertid på utgiftssiden at problemet stadig er det samme: utgiftene vokser fortere enn inntektene. Det gjør dette budsjettet lite med, og der er det dessverre ingen partier som er gode nok for tiden. Akkurat nå er Høyre minst ille av åtte utgiftspartier på Stortinget. 

Den viktige forskjellen på denne regjeringen og den forrige er at denne regjeringen i hvert fall tør å prioritere de økte utgiftene på de riktige tingene. Her er noen eksempler på hvorfor jeg mener Unge Høyre har all grunn til å være fornøyd i dag:

Skole

Unge Høyre har brukt mye tid på å løfte yrkesfagene og behovet for flere fagarbeidere i den politiske debatten. Det har resultert i et kjempeløft for yrkesfag. Denne satsingen fortsetter i dette budsjettet. Lærlingtilskuddet øker, slik det ble varslet tidligere i høst, for femte gang på to år. I tillegg legger budsjettet opp til en styrking av yrkesfaglærernes kompetanse og økt rekruttering av fagarbeidere til læreryrket.

Regjeringen følger også opp realfagsstrategien som ble lagt frem tidligere i år. Elever på barneskolen skal nå få en time ekstra i naturfag i uka. Det er en helt nødvendig satsing ettersom Norge er blant landene i Europa med færrest timer i naturfag. Ordningen med realfagskommuner blir også utvidet, og tilbudet til både elever som presterer på høyt nivå og de som sliter styrkes. Det betyr både mer satsing på realfag og et mer tilpasset undervisningstilbud. Dette kommer også på toppen av en historisk satsing på etter og videreutdanning som videreføres.

Høyere utdanning og forskning

Tiden da man snakket om «hvileskjær for forskning og høyere utdanning» er også definitivt over. Nok en gang legger regjeringen frem et forskningsbudsjett som møter jubel i bortimot alle instanser. Akademikerne sier det er "svært bra at regjeringen satser offensivt på forskning", Sintef sier forskningsbudsjettet "gir grunn til optimisme fremover" og fungerende rektor ved NTNU påpeker at budsjettet "viser regjeringens vilje til å satse på forskning og utdanning".

Det står i ganske stor kontrast til det f.eks. Akademikerne sa i 2011. Da påpekte de at det rødgrønne budsjettet var å gå «fra hvileskjær til havari». Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, omtalte budsjettet som «temmelig hårreisende og lite fremtidsrettet» og gikk så langt som å si at: "vi har svært vanskelig for å få øye på regjeringens vilje til å satse på framtiden". Det må være sårt for de som jobber med forskningspolitikk i Ap, SV og Sp å se forskjellene på mottakelsen av denne og den forrige regjeringens forskningspolitikk.

Studentene har også all grunn til å være fornøyd. Økningen i studiestøtte er riktignok ganske beskjeden, men like fullt på 3,1 prosent og over prisveksten. Det var ikke en selvfølge under de rødgrønne. Samtidig er det en del av bildet at forrige statsbudsjett ga studentene den høyeste økningen i studiestøtten på 10 år. Den viktigste grunnen til at studentene bør være fornøyd er imidlertid at satsingen på studentboliger fortsetter. I år som i fjor legger regjeringen opp til en utbyggingstakt på studentboliger som er dobbelt så høy som under de rødgrønne. Det betyr at byggingen av 2200 nye studentboliger kan påbegynnes i 2016.

Psykisk helse

Mange unge mennesker sliter psykisk og psykiske problemer blant unge er en viktig årsak til frafall i skolen. Mange unge har behov for noen å snakke med. Det kan dreie seg om problemer knyttet til mestringsvansker, mobbing, ensomhet, problemer hjemme eller tyngre lidelser som trenger behandling. Derfor er det viktig at vi senker terskelen for å snakke med noen, slik at problemer fanges opp tidlig.

Derfor har dette også vært et område Unge Høyre har løftet internt i partiet over lengre tid og i valgkampen. I dette budsjettet er det blant annet lagt inn økt tilskudd til rekruttering av skolepsykologer i kommunene. Skolehelsetjenesten styrkes med ytterligere 200 millioner, og det bevilges 30 millioner til tiltak som kan forbedre læringsmiljøet og forhindre mobbing.

Økt maksimalt sparebeløp i BSU

BSU er en spareordning for deg under 33 år som gir svært gunstig rente og skattefradrag. På mandag utfordret leder i FpU, Atle Simonsen, og jeg regjeringen til å øke det maksimale sparebeløpet i BSU-ordningen fra 200.000 til 300.000. Det fikk vi full uttelling for i dag. Det betyr at unge som skal inn på boligmarkedet nå kan spare nok i BSU til å dekke egenkapitalkravet på en bolig til 2 millioner kroner. Det vil gjøre veien inn i boligmarkedet lettere for mange.

Klima og miljø

På landsmøtet for litt over ett år siden fremmet Unge Høyre en resolusjon der vi tok til orde for mer konservativ klimainnsats. I dette statsbudsjettet øker klima- og miljøbudsjettet med over 10 prosent. Det er foreslått å legge 14,25 milliarder ekstra i klima- og energifondet. Det vil i så fall bety at fondet vil være på 67,75 milliarder og overoppfylle ambisjonen i klimaforliket med 17,75 milliarder.

Kristian Tonning Riise

29, Stange

For ti år siden hadde jeg hår til langt ned på korsryggen, var fanatisk heavy metal supporter, og drømte om å bli rockestjerne. Nå er håret litt kortere, bokhylla har blitt litt viktigere enn cd-stativene, jeg har vært leder i Unge Høyre i mer enn tre år og sitter på Stortinget som representant for Hedmark Høyre. Noen vil kanskje mene at det er litt rockestjerne det også.